Özelge: ATV aracının tesliminde uygulanacak ÖTV oranı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV.7-489

10/03/2014

Konu

:

Tadil, bakım ve onarım amacıyla yurtdışına gönderilen deniz aracının yurda dönüşünde ÖTV doğup doğmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, firmanız adına kayıt ve tescilli 2001 model ... isimli ticari yatın tadil, bakım ve onarım amacıyla, imalatçısı olan İtalya'da mukim ... firmasına geçici ihracat faturası düzenlenmek suretiyle gönderildiği, söz konusu tadil, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurda geri getirildiği belirtilerek, gümrük girişi sırasında özel tüketim vergisi yükümlülüğünün doğup doğmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmıştır.

            Mezkur Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde "ithalat" kavramı, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi; (b) bendinde "ilk iktisap" kavramı, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi; (c) bendinde ise "kayıt ve tescil" ifadesi, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescili olarak tanımlanmıştır.

            Ayrıca, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için verginin mükellefinin motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) özel tüketim vergisinden de istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda tadil, bakım ve onarım amacıyla geçici ihracat faturası düzenlenmek suretiyle yurtdışına gönderildiği belirtilen ticari yatın, tadil, bakım ve onarımın tamamlanmasını müteakip tekrar yurda getirilmesi işleminin, Özel Tüketim Vergisi Kanunun yukarıda yer verilen (7/6) maddesinde atıf yapılan 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri kapsamında gümrük vergisinden müstesna olması halinde, söz konusu yatın gümrük girişi sırasında özel tüketim vergisi yükümlülüğü de doğmayacaktır.

            Ayrıca, daha önce yurt içinde kayıt ve tescili yapıldığı anlaşılan söz konusu deniz aracının kayıt ve tescili iptal ettirilmeden/silinmeden tamir, bakım ve onarım amacıyla geçici olarak yurt dışına gönderilmesi durumunda,  bu aracın Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olmasından bahsedilemeyeceği için tamir, bakım ve onarımı takiben tekrar yurt içine girişi işleminin, ÖTV Kanununun (1/1-b) ve (2/1-b) maddeleri uyarınca ÖTV'nin konusu kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.