Özelge: Aspir tohumu ve ketencik tohumu alımlarında ve üretilen yağ ve küspe satışlarında uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.58]-14

23/01/2015

Konu

:

Aspir tohumu ve ketencik tohumu alımlarında ve üretilen yağ ve küspe satışlarında uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın faaliyetleri arasında yağlı tohumlardan (ayçiçeği, kolza, soya, kendir v.s) bitkisel yağ ve bunların yan ürünlerini üretip satmanın bulunduğu ve diğer yağlı tohumların yanında aspir ve ketencik tohumunu işlemek ve bundan bitkisel yağ ve yan ürünü olan küspe üretmek ve satışını yapmak istediğinizi belirterek, aspir tohumu ve ketencik tohumu alımlarınızda ve üretilen yağ ve küspe satışlarınızda uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere;  katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiş olup, özelge talep formunuza istinaden aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

            1- Ketencik tohumu ve aspir tohumu:

            KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin;

            - "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 10. sırasında "12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)"

            - "B) Diğer mal ve hizmetler" bölümünün 23. sırasında "... tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" 

            sayılmıştır.

            a) Ketencik tohumu:

            TGTC'nin 12. Faslında "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" tanımlanmıştır. Bu fasla ait 12.07 tarife pozisyonu "Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın)" i ve 12.08 tarife pozisyonu ise "Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unlarını (hardal unu hariç)" kapsamaktadır.

             TGTC'nin 12.07 tarife pozisyonuna ait "1207.99.96.00.00 Diğerleri" GTİP No'sunun ketencik tohumunu da kapsadığı anlaşılmıştır.

            KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 10. sırasında, 12. Fasıldaki yağlı tohumlardan yalnız "pamuk tohumu ve çiğiti" sayılmıştır.

            Ticari hayatta ketencik tohumu (Camelina sativa - yalancı keten) olarak tanımlanan tohum gıda maddeleri kapsamında olmadığından, bu sırada sayılan gıda maddelerine ilişkin eşyalar arasında da yer almamaktadır. Zira bu sırada yer alan "yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları" ibaresi TGTC'nin 12. Faslına ait yukarıda mahiyeti açıklanan 12.08 tarife pozisyonu başlığı olup, bu pozisyonda tanımlanan soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu vb. yağlı tohumların ve meyvelerin un ve kaba unlarını kapsamaktadır.

            Bu nedenlerle, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde sayılan eşyalar arasında yer almayan ketencik tohumunun ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            b) Aspir tohumu:

             TGTC'nin 12.07 tarife pozisyonuna ait 1207.60.00.00.00 GTİP No.sunda "Aspir Carthamus tinctorius) tohumu" (kırılmış olsun olmasın) ismen sayılmıştır.

            Aspir tohumunun (kırılmış olsun olmasın) yukarıda sözü edilen 23. sıradaki "... her türlü fenni karma yemler ... benzeri hayvan yemleri..." ibaresi kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin (%8) oranında KDV'ne tabi tutulması gerekmektedir.

            2- Aspir tohumu ile ketencik tohumu yağı:

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 11. sırasında "15 no.lu fasılında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" sayılmıştır.

             TGTC'nin 15.faslında "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 15.12 tarife pozisyonunda "Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)" ve 15.15 tarife pozisyonunda ise "Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)" tanımlanmıştır.

            Bu nedenle, TGTC'nin 15.12 tarife pozisyonuna ait "1512.11.99.00.00 Aspir yağı" GTİP No.sunda ismen sayılan aspir tohumu yağı ile 15.15 tarife pozisyonuna ait 1515.90 ve 1516.20 alt tarife pozisyonuna ait GTİP no.ları kapsamında bulunan ketencik tohumu yağının (ham ve işlenmiş-diğer şekilde) insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanları ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağ mahiyetinde olması halinde KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "A" bölümünün 11. sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında, aksi taktirde (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmaması durumunda) ise ithal ve tesliminin genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            3- Aspir tohumu ile ketencik tohumu küspesi:

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23. sırasında; "Küspe "(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)" ..." sayılmıştır.

             TGTC'nin 23. Faslı "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" i kapsamaktadır.

             Bu faslın 23.06 tarife pozisyonunda "Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)" tanımlanmış olup, aspir tohumu ve ketencik tohumunun yağı alındıktan sonra arta kalan küspesinin, bu tarife pozisyonuna ait "2306.90.90.00.00 Diğerleri" GTİP No.su kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

             Bu nedenlerle, aspir tohumu ve ketencik tohumunun yağı alındıktan sonra kalan küspesinin KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 23. sırasında sayılan "küspe" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin (%8) oranında KDV'ne tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.