Özelge: Askeri kışlada gerçekleştirilen kuaförlük faaliyetinin vergilendirilmesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükelllef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.1-944

01/07/2013

Konu

:

Askeri kışlada gerçekleştirilen kuaförlük faaliyetinin vergilendirilmesi.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğüne verilen dilekçede, bir askeri kışla içindeki sosyal tesislere ait kuaför salonunda bayan kuaförü olarak faaliyet göstereceğiniz, müşteriye verilecek hizmete ilişkin tahsilatın kurum tarafından yapılacağı ve yapılan sözleşme gereği elde edilen hasılatın %90'ının tarafınıza ödeneceği, %10'unun ise idareye kalacağı belirtilerek söz konusu faaliyet dolayısıyla mükellefiyet tesisininin yapılıp yapılmayacağı ile kurum tarafından  yapılacak ödemelerin nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            -GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası)veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlara topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

           Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirienler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hibir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

          Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip edenyılın başından itibaren iki yıl geçmeden basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun geçici 81 inci maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 01/01/2012 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3.4. İşini terk eden mükelleflerin durumu" başlıklı bölümünde;

            "....

            Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır..." açıklamaları yer almaktadır.

            Diğer tarftan, vergi dairesi kayıtlarının incelenmesinden, 09.02.2011 ile 31.05.2011 tarihleri arasında bayan kuaförlüğü faaliyeti dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin bulunduğu tespit edilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamlar uyarınca, 09.02.2011 ile 31.05.2011 tarihleri arasında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin bulunması ve 01.01.2012 tarihinden itibaren iki yıl geçmeden kuaförlük faaliyetinize başlamanız nedeniyle, ticari kazancınızın gerçek usulde vergilendirilmesi ve yukarıda yer verilen hükümlerdeki şartların gerçekleşmesi halinde basit usule dönmeniz mümkün bulunmaktadır.

            -KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

20 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, askeri kışlanın içindeki sosyal tesislerde bulunan kuaför salonunda vermiş olduğunuz kuaförlük hizmeti nedeniyle gelir vergisi açısından gerçek usulde vergilendirileceğinizden, KDV mükellefiyetinizin tesis edilmesi ve hizmet bedeli üzerinden (idareye kalan kısım dahil) KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, gelir vergisi açısından basit usulde vergilendirilmeniz halinde kuaförlük hizmetinizin 3065 sayılı Kanunun 17/4-a maddesine göre KDV den istisna olacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.