Özelge: Arızi olarak yapılan gezi ve turizm taşımacılığı işinde tevkifat

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

45404237-130[I.12.64]-204

25/07/2013

Konu

:

Arızi olarak yapılan gezi ve turizm taşımacılığı işinde tevkifat

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, servis ve turizm taşımacılığı yapan Firmanızca arızi olarak yapılacak gezi ve turizm taşımacılığı ile transfer hizmetlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.2.11 bölümü kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı ile servis taşıma sözleşmesine istinaden haftalık ve onbeş günlük fatura düzenlenmesi halinde bu durumun tevkifat zorunluluğundan kaçınma şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağı hususlarında bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

            63 No.lu KDV Sirkülerinin 2.2.2.11. "Servis Taşımacılığı Hizmetleri" başlıklı bölümünde, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.11) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

            Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

            Bir taşımacılık işinin servis taşımacılığı hizmeti olarak tevkifata tabi tutulabilmesi için,

            -belli güzergâhlar dâhilinde yapılması,

            -hizmetin alıcısı ile satıcısı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi,

            -fiilen yapılması,

            gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

            Sorumlu tayin edilmekle beraber, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılmayan bir kuruluşun personel taşıması gibi herhangi bir servis taşımacılığı hizmeti alım ihalesini alan bir firma, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devrederse, sorumlu tayin edilen kuruluşa karşı ifa edilen hizmet aracılık hizmeti mahiyetinde olduğundan, sorumlu tayin edilen kuruluş bu firmanın düzenlemiş olduğu faturadaki KDV tutarı üzerinden tevkifat yapmayacaktır. Ancak, ihaleyi alan firmaya servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden firma tarafından düzenlenen faturadaki KDV tutarı 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır." açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre, taşıma hizmet sözleşmesi ile belli güzergâhlar dâhilinde tur operatörlerine yapmış olduğunuz gezi ve turizm taşımacılığı ile transfer hizmeti, servis taşımacılığı kapsamında 5/10 tevkifata tabi tutulacaktır.

            Öte yandan, KDV Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendinde, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın vuku bulacağı hükme bağlanmıştır.

             117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünün 3.4.1.2. alt bölümünde de, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 1.000,00 TL'yi aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayacağı ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayarak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacağı, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemlerin yapılacağı şeklinde açıklama yapılmıştır.

            Bu durumda, Şirketiniz tarafından verilen servis taşımacılığı hizmetlerinin kısım kısım hizmet ifası niteliğini taşıması ve her bir kısım hizmet ifası karşılığı düzenlenen faturada gösterilen işlem bedelinin, hesaplanan KDV ile birlikte 1.000,00 TL sınırının altında kalması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan (bir aydan fazla devam eden) hizmetlerde, her bir vergilendirme dönemi (her ay) itibariyle ilgili vergilendirme dönemine isabet eden tutara ait KDV nin söz konusu dönem beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmekte olup, bu şekilde beyanı gereken işlemlerde 15 günlük sürelerle fatura düzenlenip tutarın 1.000 TL nin altına düşürülmesi şeklinde bir uygulama, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.4.1.2. numaralı bölümündeki açıklamaya aykırı olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.