Özelge: Araç Kiralama sözleşmenin Damga vergisi nispeti ve ödemesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1269-325

01/06/2011

Konu

:

Damga vergisi nispeti ve ödemesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, düzenlediğiniz araç kira sözleşmesinin, kira mukavelenamelerine uygulanan nispet üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekirken vergi dairesince mukavelename, taahhütname ve temliknamelere uygulanan nispet üzerinden damga vergisine tabi tutulduğu belirtilerek uygulamanın yasal yerindeliği ile düzenlediğiniz sözleşmelere ait damga vergisinin ne şekilde ödenmesi gerektiğine ilişkin olarak görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı ve kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı;  22 nci maddesinin (a) bendinde, makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisinin Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği, (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği;  24 üncü maddesinde, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5; A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

             Öte yandan, 16/04/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması" başlıklı 2 nci bölümünde; "Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

            ...

            kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür." açıklamasına yer verilmiştir.

             İlgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen hususlarlailgili olarak yapılan yazışma neticesinde Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan "Oto Kiralama Sözleşmesi"nin incelenmesinden, araç kiralanmasına yönelik olarak 5/2/2010 tarihinde ... ile şirketiniz arasında düzenlendiği anlaşılmıştır.

            Ayrıca, VEDOP sorgusunda, şirketinizin sürekli damga vergisi mükellefiyetinin bulunmadığı belirlenmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, görüş talebinize konu 5/2/2010 tarihli "Oto Kiralama Sözleşmesi"nin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrası uyarınca binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, taraf olduğunuz sözleşmelere ait damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan sorumluluk hükmü kapsamında damga vergisi beyannamesi ile beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.