Özelge: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan kira giderleri ve finansman giderlerinin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek, Ar-Ge indirimine konu edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-42

09/06/2011

Konu

:

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan kira giderleri ve finansman giderlerinin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek, Ar-Ge indirimine konu edilip edilmeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden faydalanacağı belirtilerek, şirket ana binasında bulunan Ar-Ge merkezinin kapladığı alana göre  m2 üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda belirlenen kira gideri ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanında katlanılan finansman giderlerinin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek, Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinin üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecek diğer indirimler sayılmış olup,  maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde: "Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik (5746 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen bent) araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının  % 100'ü oranında hesaplanacak"Ar-Ge indirimi".

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ile Ar-Ge harcamaları için bazı teşvik ve vergi istisnaları düzenlenmiş olup, anılan Kanunda Ar-Ge harcamalarının kapsamına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

Ancak, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Ar-Ge faaliyeti kapsamına giren harcamalar belirlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin "Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı" başlıklı 7 nci maddesi ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.2.5. Ar-Ge harcamaları" başlıklı bölümü birlikte değerlendirildiğinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, personel giderleri, genel giderler, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır.

Konuyla ilgili olarak, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinin"Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı" başlıklı   "ç) Genel giderler" bölümünde;

"1) Münhasıran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

2) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.

3) Bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge merkezinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz ana binasında bulunan Ar-Ge merkezinin kapladığı alana  göre m2 üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda belirlenen "kira giderleri" genel işletme giderleri üzerinden şirketiniz tarafından belirlenen kıstaslara göre hesaplanarak dağıtılması nedeniyle  Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmeyecektir.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.2.5. Ar-Ge harcamaları" başlığı altında  Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslar arası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleri Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak kabul edilmesine rağmen, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinin "Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı" başlıklı 7 nci maddesinde bu tür bir gidere yer verilmemesi nedeniyle şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanında katlanılan finansman giderlerinin, Ar-Ge harcaması kapsamında Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.