Özelge: Ar-ge çalışmaları için yapılan harcamaların dağıtım anahtarları kullanılarak Ar-ge ve Genel Yönetim Giderleri arasında paylaştırılıp paylaştırılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-205-301

28/12/2011

Konu

:

Ar-ge çalışmaları için yapılan harcamaların dağıtım anahtarları kullanılarak Ar-ge ve Genel Yönetim Giderleri arasında paylaştırılıp paylaştırılamayacağı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; ............ Vergi Dairesi Müdürlüğünün ......... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, .....Organize Sanayi Bölgesinde bulunan teknoparkta 01.06.2010 tarihinden itibaren kiralamak suretiyle şube açtığınız, işyerinin Ar-ge çalışmasına uygun hale getirilmesi ve şube açılışı için bazı harcamalar yapıldığı, işyerinin alt katında Ar-ge çalışmaları, yaptırılan asma katta ise idari çalışmaların yapıldığından bahisle;

-  25.10.2010 tarihinden itibaren başladığınız Ar-ge çalışmaları ile idari çalışmalar için yapılan kira giderleri, temizlik, su, telefon, elektrik, bilgi işlem vs. gibi ortak giderlerin,

- İşyerinin kiralandığı 01.06.2010 tarihinden Ar-ge çalışmalarının başladığı 25.10.2010 tarihine kadar yapılan kira ödemeleri, şube açılışına ilişkin diğer harcamalar ve özel maliyet hesaplarına ilişkin amortismanlar ile bunlara ilişkin gelecek yıllarda hesaplanacak amortismanların,

Ar-ge departmanı ile idari hizmetler departmanı arasında harcama kriterlerine göre belirlenen dağıtım anahtarları esas alınarak (750 Ar-ge hesapları ile 770 genel yönetim giderleri hesapları kullanılarak) paylaştırılıp paylaştırılamayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde, bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacağı hükme bağlanmıştır.

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2.5 Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı" başlıklı bölümünde ise:

"İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde hesap tanımlarına yer verilmiş olup, "750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri" hesabına, üretime devam olunan mamüllerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedileceği, "770 Genel Yönetim Giderleri" hesabına ise, bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servisleri giderlerinin bu hesaba borç kaydedileceği  açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, ........ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan teknoparktaki şube işyerinizde Ar-ge çalışmaları ve idari çalışmaların bir arada yürütüldüğü, ve 25.10.2010 tarihinden itibaren başladığı belirtilen kira giderleri, temizlik, su, telefon, elektrik ve faaliyetin devamını sağlamak için yapılan diğer giderler gibi ortak giderlerin dağıtım anahtarları kullanılmak suretiyle 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı ile 770 Genel Yönetim Giderleri hesapları arasında paylaştırılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, işyerinin kiralandığı 01.06.2010 tarihinden Ar-ge çalışmalarının fiilen başladığı 25.10.2010 tarihine kadar yapılan kira ödemeleri ile şube açılışına ilişkin diğer harcamalar ve özel maliyet harcamalarına ilişkin olarak hesaplanan amortismanlar ise Ar-ge harcaması olarak değerlendirilemeyeceğinden, gider hesapları arasında dağıtım yapılması da söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.