Özelge: Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin Harçlar Kanuna göre harçlardan istisna edilmesi gerektiği hakkında..

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63/6314-370/45491                                                            02.05.2008

Konu  : Mükteza hk.

 

 

.................................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(........................ Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi:   ............. tarih ve ................. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde bulunan ve İliniz ........... Tapu Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ............. tarih ve .............. sayılı özelgenizde , ..............Konut Yapı Kooperatifinin bütün aktif ve pasifiyle birlikte ............. Turizm Geliştirme Kooperatifi ile birleşmesi sırasında tapu da yapılacak işlemlerden harç aranılmaması yönünde görüş verildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası "Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile ........... Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile ................ Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi hükmüne göre harçlardan istisna edilmesi gerekmektedir.

Ancak, kooperatifler 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde yer almadığından, kooperatiflerin yapacağı bu tür işlemlerin harca tabi tutulması icabeder.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenizin yazımız esasları çerçevesinde yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

                                                                                                                      Başkan a.