Özelge: Ana Sözleşmesi Geçici Kabul Rejimine Tabi Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Yükleniciler Tarafından Taşeronlara Yaptırılması Aşamasında Geçici Kabul Düzenlenip Düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

71387770-120[42-2013/78]-21

20/05/2013

Konu

:

Ana Sözleşmesi Geçici Kabul Rejimine Tabi Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Yükleniciler Tarafından Taşeronlara Yaptırılması Aşamasında Geçici Kabul Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ... Adi Ortaklığı ile alt yüklenici olarak 23.10.2007 tarihinde "Ilısu Barajı ve HES Projesi ÖGT.Güvenlik Yolları Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri" ile ilgili sözleşme imzalayarak işe başladığınızı, söz konusu işi de 31.12.2011 tarihinde bitirdiğinizi, işin bitimi ile ilgili olarak geçici kabul tutanağı düzenlendiği, bu tutanağın 12.01.2012 tarihinde onaylandığı, ancak şirketinizin geçici  kabul rejimine tabii olmadığı, bu nedenle yüklenici firmanın geçici kabul rejimine tabi olduğu dikkate alınmaksızın itibar tarihi olan 31.12.2011 tarihinin işin bitim tarihi olarak alındığı ve  söz konusu işle ilgili olarak 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin de buna göre verildiği; ancak işin bitim tarihi hususunda şirketinizce tereddüt oluştuğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleride inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İnşaat ve onarma işlerinde geçici  ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.

           Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için; yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, anılan Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işleri üstlenen müteahhitlerce işin tamamen veya kısmen taşeronlara yaptırılması halinde, taşeronların 42 nci madde karşısındaki durumları, taahhüt ettikleri kısmın mahiyet itibariyle inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı ve süre olarak yıllara sirayet edip etmediğine göre tespit edilecektir.

             Dolayısıyla, taşeronlara (alt yüklenicilere) yaptırılan işler yukarıdaki şartları taşıyorsa bu iş yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesine göre vergilendirilecek, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilecek ve elde edilen kazanç işin bittiği dönemin kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde düzenlenen geçici ve kesin kabul usulü, Kamu İhale Kanunu ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesine tabi kamu kesimince ihale olunan inşaat ve onarma işlerinde uygulanmaktadır. Bu usule tabi olmayan işlerde ise taraflar geçici ve kesin kabul usulünü seçebilecekleri gibi bir başka usulü de seçebilmektedirler. Bu durumda, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde, geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibarıyla tespit edilerek tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekir.

             Özelge talep formunuzun ekinde ibraz etmiş olduğunuz  "Alt Yüklenici Sözleşmesi"nin incelenmesinden; ... Adi Ortaklığının D.S.İ. Genel Müdürlüğüne karşı taahhüt ettiği "Ilısu Barajı ve HES Projesi ÖGT. Güvenlik Yolları Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri" işine ilişkin olarak taahhüt ettiğiniz taşeronluk işinin; özel güvenlik tesisleri kapsamında yapılacak güvenlik yolları ile ilgili olarak toprak işlerinin üst yapı işleri (Alt Temel-Temel), 1. ve 2. Kat asfalt sathı kaplaması yapılması ve saha ve prefabrik bina temel beton inşaatını kapsadığı, söz konusu sözleşmenin 23.10.2007 tarihinde imzalandığı, işin tamamlanma tarihinin 23.01.2008, süre uzatılması dahil işin bitirilmesi gereken tarihin ise 31.12.2011 olarak belirlendiği, geçici kabul itibar tarihinin tutanağın onaylandığı 12.01.2012 tarihi olduğu, şirketinizin alt yüklenici olarak ... Adi Ortaklığına taahhüt ettiği işin yıllara sari olduğu ve geçici ve kesin kabul usulünün seçildiği anlaşılmaktadır.

            Anılan sözleşmenin "Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde de,

            "...................................

            Alt yüklenici taahhüdünü, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının Baraj Servis Yolları Teknik Şartnamesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Şartnamelerine göre yapacaktır.

            İşveren ile idare arasında imzalanan Ana Sözleşme ve Ana Sözleşmenin ekleri, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, alt yüklenici, bu sözleşme kapsamında yapacağı tüm imalatların ana sözleşmede yazılı hususlara uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder."

            denilmektedir.

           Yapılan sözleşmeden "Ilısu Barajı ve HES Projesi ÖGT. Güvenlik Yolları Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri" işi dolayısıyla geçici ve kesin kabul usulünün seçildiği, alt yüklenici olarak ana sözleşmeye uygun iş yapılacağının taahhüt edildiği ve taahhüt edilen işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi nedeniyle yıllara sari inşaat işi olduğu anlaşılmaktadır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan işlere ilişkin işin bitim tarihinin, Gelir Vergisi Kanunun 44 üncü maddesinde geçici kabul tutanağının onaylandığı tarih olarak belirlenmiş olması nedeniyle, geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı 12.01.2012 tarihinin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu işle ilgili elde edilen kâr veya zararın tamamının işin bittiği 2012 yılının geliri veya zararı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.