Özelge: Ambulans işletmeciliği faaliyetinde kullanılan araçlar verilen hizmetin gereği ve bir parçası niteliğinde olduğundan işletmeye kayıtlı araçlar (ambulans) için hayat standardı esasına göre yapılacak tarhiyatta, temel gösterge tutarının tek olarak d

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 17.05.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.40/40/6-140/26968
KONU : Ambulans işletmeciliği faaliyetinde kullanılan
araçlar için hayat standardı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

............VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : ............ tarih ve ............ sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız eki ..... adına tayin edilen özelgenizde; ödevlinin üç adet ambulans ile ambulans işletmeciliği faaliyetinde bulunduğundan bahisle hayat standardı uygulamasında birinci ambulans için temel gösterge tutarının tam, ikinci ve üçüncü ambulanslar için temel gösterge tutarına ayrı ayrı % 50 oranında ilave yapılmak suretiyle hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiş, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


30.11.2000 gün ve mükerrer 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4605 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci madde ile 01.01.2000-31.12.2001 tarihleri arasında gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler dahil) ile serbest meslek erbabı hayat standardı esasına tabi tutulmuştur.

Anılan maddenin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde; "Bir mükellefin aynı yılda ticari ve mesleki faaliyette bulunması halinde, temel gösterge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır.

Aynı veya ayrı neviden birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunan mükellefin temel gösterge tutarına, birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarının % 50'si oranında ilave yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, ambulans işletmeciliği faaliyetinde kullanılan araçlar verilen hizmetin gereği ve bir parçası niteliğinde olduğundan işletmeye kayıtlı araçlar (ambulans) için hayat standardı esasına göre yapılacak tarhiyatta, temel gösterge tutarının tek olarak dikkate alınması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak durumun adı geçene de bildirilmesini rica ederim.