Özelge: Almanya'da mukim firmaya yapılan reklam danışmanlık hizmeti ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye'de tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsubunun gerçekleştirilememesi durumunda iadenin nasıl yapılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-140

11/11/2011

Konu

:

Almanya'da mukim firmaya yapılan reklam danışmanlık hizmeti ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye'de tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsubunun gerçekleştirilememesi durumunda iadenin nasıl yapılacağı hk..

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin Almanya'da mukim bir şirketten 2009 ve 2010 yılında reklam danışmanlık hizmeti aldığı, alınan hizmet karşılığı Almanya'da mukim şirkete yapılan ödemelerden şirketiniz tarafından Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesine istinaden tevkifat yapıldığı, ancak Almanya'da mukim şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinin söz konusu gelirlerin Almanya'da vergilendirilmesi gerektiğinden bahisle Türkiye'de tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsubunu gerçekleştirmemesi nedeniyle anılan şirket ile aranızda ihtilaf oluştuğu belirtilerek, Almanya'da mahsup edilemeyen vergilerin iadesinin ne şekilde yapılacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların anılan fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir.

            Öte yandan, 2009 ve 2010 yıllarında alınan hizmetin 01.01.1990 - 31.12.2010 tarihleri arasında uygulanmakta olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir  ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması " çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Şirketiniz tarafından Almanya mukimi ... şirketinden alınan reklam danışmanlık hizmetinin söz konusu Anlaşmanın "Serbest Meslek Faaliyetleri"ni düzenleyen 14 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu maddenin 3 üncü fıkrası;

            "3. 1 inci ve2nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Federal Almanya Cumhuriyeti teşebbüsünün serbest meslek faaliyetinden elde ettiği gelir, söz konusu faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti'nde icra edilmedikçe ve

            a) Gelir elde eden kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşan bir süre kalmadıkça veya

            b) Ödeme, Türkiye Cumhuriyeti'nde mukim olmayan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nde sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmadıkça,

            yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti'nde vergilendirilebilecektir."

            hükümlerini öngörmektedir.

            Buna göre, Almanya mukimi bir teşebbüsün Türkiye'ye gelmeksizin Almanya'da icra edeceği serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde edeceği geliri vergileme hakkı yalnız Almanya'ya aittir. Eğer bu faaliyetler Türkiye'de bir takvim yılı içinde 183 günden fazla süre kalınarak icra edilirse veya bu faaliyetlere ilişkin ödemeler Türkiye'de mukim olmayan bir kişinin Türkiye'de sahip olduğu işyeri veya sabit sabit yerden yapılırsa, Türkiye'de bu geliri vergileme hakkı bulunmaktadır.

            Özelge talep formunuzda, Almanya mukimi ... şirketi açısından, Türkiye'ye vergileme hakkı veren 14 üncü maddede yer alan koşulların yerine gelmediği bildirilmektedir. Bu durumda kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılan teşebbüsler, Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin vergi tevkifatı yapılan teşebbüsler, Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin Türkiye'de vergilendirilmemesinin gerektiği durumda, bizzat veya vekaletini haiz temsilcileri vasıtasıyla, tevkif edilen vergilerin iadesi için ilgili vergi dairesine başvurabilecektir.

            Ayrıca, Alman teşebbüsünün Türkiye'de serbest meslek faaliyeti içrası için kaldığı sürenin bir takvim yılı içinde 183 günü aşıp aşmadığının tespitinde;

            -Türkiye'de birden fazla teşebbüse serbest meslek faaliyeti sunuyorsa bu faaliyetlerin tümü ve,

            -Hizmetin, Türkiye'ye  gönderilen birden fazla personel vasıtasıyla icra edildiği takdirde, bunların Türkiye'de toplam kalma süreleri,

            dikkate alınacaktır.

            Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu Almanya şirketinin Almanya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Almanya yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Almanya'daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

                     Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.