Özelge: Almanya Büyükelçiliğinde çalışmanız nedeniyle elde ettiğiniz ücretin vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[61-12/10]-832

31/07/2013

Konu

:

Almanya Büyükelçiliğinde çalışmanız nedeniyle elde ettiğiniz ücretin vergilendirilmesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu ve Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde çalıştığınızı, ücretleriniz üzerinden Almanya tarafından gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirterek, 2011 yılında elde ettiğiniz ücret gelirleriniz için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine beyanname verip vermeyeceğiniz ve ödediğiniz vergiyi gelir vergisi beyannamesinde mahsup edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

           - "Diplomat muaflığı" başlıklı 15 inci maddesinde, "Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden muaftırlar...",

          - "Ücret istisnası" başlıklı 16 ncı maddesinde, "Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden istisna edilir.",

          - " Ücretin tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir...",

            - "Tevkifata tabi olmayan ücretler" başlıklı 95 inci maddesinde, "Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz;

            ...

             2- 16 ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri;

             ...

             Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.",

            hükümleri yer almaktadır.

             Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise, tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak bir numaralı bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan,  Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın "Kamu Hizmeti" başlıklı 19 uncu maddesinde;

             "1.a) Bir Akit Devlete, eyaletine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, eyalet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dışında kalan maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

            b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edilirse ve gerçek kişi bu diğer Devletin bir mukimi ise, söz konusu maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak, bu kişinin;

            i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya

            ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek amacıyla bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması gerekmektedir.

            ..."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Anlaşma'nın yukarıda yer verilen 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, T.C. vatandaşı olup Türkiye'de mukim olan kişilere, Türkiye'deki Almanya Büyükelçiliğinde çalışmaları karşılığında yapılan ücret ödenmelerinde vergileme hakkı yalnızca Türkiye'ye ait olup, vergilendirmenin iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

       ...

            Bu nedenle, Almanya Büyükelçiliğinden almış olduğunuz ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, anılan maddede yer alan istisnadan yararlanılabilmesi için de karşılıklı olmak şartının sağlanması gerekmektedir.

           Yukarıda yer verilen düzenlemeler ve açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan karşılıklı olmak şartının sağlanması halinde Almanya Büyükelçiliğinden almış olduğunuz ücretler anılan madde hükmü kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi ve 2011 takvim yılında elde ettiğiniz söz konusu ücret geliriniz için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir. Karşılıklı olmak şartının sağlanamaması halinde ise, elde edilen ücret gelirinizin genel hükümlere göre beyan edileceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.