Özelge: Alış fiyatından daha düşük fiyata satışı yapılan aracın ÖTV matrahı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-399.10.13-298

28/12/2011

Konu

:

Alış fiyatından daha düşük fiyata satışı yapılan aracın ÖTV matrahı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızdan; ..........A.Ş'den KDV hariç 135.623,08 TL'ye satın aldığınız 1 adet .........marka çekicinin KDV hariç 130.445,00 TL'ye satışını yaptığınız,  söz konusu aracın satışındaki zararın .......... A.Ş'nin talebi doğrultusunda destek faturası adı altında düzenlediğiniz 4.681,76 TL tutarındaki  fatura ve bu fatura tutarına ilişkin kur farkından kaynaklandığından bahisle, bahse konu araca ait ÖTV  matrahının ne şekilde tespit edileceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonuna 5766 sayılı Kanunun 19/d maddesiyle eklenen hükme göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınacaktır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda mükellefin malı teslim tarihine kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilecektir.

Konuyla ilgili olarak 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nin "Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı (7.) bölümünde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, KDV Kanununun 20 nci maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, KDV Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurların matraha dahil edildiği, Kanunun 25 inci maddesinin (a) bendine göre mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontoların ise matrahtan indirilebileceği, bu hükümler uyarınca, ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahının, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesinin mümkün bulunduğu, ancak ÖTV Kanununun 12 nci maddesi hükmüne göre alınacak verginin, mükellefin bu malları alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı belirtilmiştir. ÖTV'nin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden indirilecek olup, varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucu oluşan ÖTV'nin matrahı alış bedelinden daha düşük ise, ÖTV alış bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu malların mükellef tarafından alıcıya teslimi tarihine kadar, malları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin %10'unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının düşülmesi sonucu kalan tutar ÖTV'nin matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Mükellefin satış bedelinin ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak olan bu tutardan düşük olması halinde bu tutar üzerinden ÖTV hesaplanacağı tabiidir. Mükellefin alış bedeli olarak, bu malları mükellefe satanların düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilen tutarlar esas alınacaktır. Alış bedeli üzerinden yapılan indirimlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, ÖTV mükelleflerinin ilk iktisap kapsamında satışını yaptığı (II) sayılı listede yer alan araçlar için hesaplayacakları verginin matrahı, bu araçların alış bedelinden daha düşükse ÖTV alış bedeli üzerinden hesaplanacak olup, bu araçların mükellef tarafından kullanıcılara teslimi tarihine kadar, söz konusu araçları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin % 10'unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının alış bedelinden düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden ÖTV hesaplanacaktır.              

Dolayısıyla distribütörden satın alınan araçların ilk iktisap kapsamında kullanıcılara teslimi tarihine kadar, distribütör tarafından bir iskonto yapılmadığı halde bayi tarafından alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda ÖTV'nin alış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmekte olup, aracın bayiler tarafından kullanıcılara teslimi tarihinden sonra distribütör firma tarafından yapılan indirimler ÖTV matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmayacaktır.                        

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.