Özelge: Aile hekimliği gider ödemesinin ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[61-12/17]-1200

29/11/2012

Konu

:

Aile hekimliği gider ödemesinin ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak çalıştığınızı, tarafınıza maaş ve aile hekimliği gider ödemesi adı altında ödeme yapıldığını, aile hekimliği gider ödemesinin aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamanız için ödendiğini ve söz konusu ödemeden gelir vergisi kesintisi yapılmadığını belirterek, bu ödemelerin ücret ödemesi olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin Tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde  "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un "Personelin Statüsü ve Mali Haklar" başlıklı 3 üncü maddesinde;

           "  ...

            Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri ile aile hekimi tarafından karşılanmayan gider unsurları, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterler esas alınır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulaması halinde bu ödeme tutarından brüt ücretin % 20'sine kadar indirim yapılır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

            ..."

            Ayrıca, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin;

            16 ncı maddesinin birinci fıkrasının;

            "Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret" başlıklı (a) bendinde, aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için bu bentte belirtilen esaslara göre ödeme yapılacağı,

            "Aile Sağlığı Merkezi Giderleri" başlıklı (c) bendinde, aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî, fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50'sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılacağı,

           16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise; birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesileceği,

            belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, görev yaptığınız aile sağlığı merkezinin giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan ödemelerin tamamı ücret olarak kabul edilecek, ancak söz konusu ödemeler 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre gelir vergisi kesintisine tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.