Özelge: Ahşap masa ve sehpa ayaklarının oymacılığı faaliyetinin basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[46-14/22]-240

05/03/2015

Konu

:

Ahşap masa ve sehpa ayaklarının oymacılığı faaliyetinin basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ahşap masa ve sehpa ayaklarının oymacılığı faaliyetinde bulunduğunuzu, bu iş için tek bir makine kullandığınızı, işçi çalıştırmadığınızı ve alım satım faaliyetinde bulunmadığınızı belirterek söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla basit usulden yararlanıp yararlanamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

            Aynı Kanunun 51 inci maddesinde, basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin 12 numaralı bendine istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahilinde her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alım satımı ile uğraşanların, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

            Konu hakkında yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5/h" bölümünde; anılan Bakanlar Kurulu Kararında 6 grup halinde belirtilen işler dışında kalan işleri yapan mükelleflerin, götürü usulde (01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde) vergilendirilmelerine devam edileceği belirtilmiştir.

            Bu mükellefler ise halı, kilim, şapka, elbise, kundura, alet ve edevat, silah, baston, şemsiye, ziraat aletleri, madeni eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri bisiklet, gözlük, çakmak, kalem, kasa, müzik aletleri ve benzeri nitelikteki aletlerin veya eşyanın tamir işini yapanlar, değirmenci ve satenciler, örgücüler empirime ve yazma baskıcıları ve boyacıları, sipariş üzerine iş yapan terziler, gömlekçi, ayakkabıcı ve şapkacılar; ağaç cilacıları, doğramacılar, kalıpçılar, kalaycılar, kaynakçılar, nalbantlar, soğuk demirci, tesfiye, torna ve frezeciler, dülgerler ve marangozlar, hallaçlar, bacacılar, su tesisat tamircileri, halı yıkayıcılar, kuru temizleyiciler, ütücüler, berberler, il sınırları içinde her türlü nakliye işini yapanlar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları ve çay ocağı işletenler ve benzeri işleri yapanlar olarak açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, büyükşehir belediye sınırları içerisinde 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen işler dışında kalan ve 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5/h" bölümünde belirtilen işleri veya bu işlere benzerlik gösteren işleri yapan mükelleflerin genel ve özel şartlarını topluca taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde yer alan yoklama fişinden, ahşap masa ve sehpa ayaklarının torna makinası ile fason işçiliğinin (oymacılık) yapılması işi ile iştigal ettiğiniz anlaşılmıştır.

            Buna göre, büyükşehir belediye sınırları içerisinde mobilya imalatçılarının getirdiği masa ve sehpa ayaklarının ağaç torna makinası ile sadece işçiliği ile ilgili olarak yaptığınız faaliyetiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve emtia alım satımında bulunmamanız kaydıyla basit usule tabi olmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.