Özelge: Adi ortaklık tarafından yapılan işin başka bir adi ortaklığa devri halinde vergilendirme hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 38418978-120[42-13/12]-616                                                                             12/06/2014

Konu :  Adi ortaklık tarafından yapılan işin başka bir adi ortaklığa devri halinde vergilendirme.

 

İlgi : ... evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Adi Ortaklığı olarak ... Genel Müdürlüğünün yıllara sari nitelikteki ... yapım işine 18.07.2012 tarihinde başlamış olduğunuz, söz konusu işi 01.08.2013 tarihli devir sözleşmesi ile ... Adi Ortaklığına devrettiğiniz belirtilerek, bahse konu devir işlemi ile ilgili olarak nasıl vergilendirme yapılacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği; 44 üncü maddesinde ise inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapmak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın 3 üncü bendinde de; 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden tevkifat yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; "2.5.3.İşm bitiminde ortaya çıkan zararların durumu" başlıklı bölümünde; kurumların, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilecekleri, adi ortaklıkların, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmekte oldukları, ortakların ise dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşarak kendi hesaplarına dahil edecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.

Özelge Talep Formu ile eklerinin tetkikinden, ... Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan "Mavi Regülatörü ve ... İletim Kanalı İnşaatı" işinin yapılması amacıyla 02.07.2012 tarihli sözleşme ile ... (%35) - ... (%35) - ... (%30) Adi Ortaklığı kurulduğu, ortaklık ile idare arasında 18.07.2012 tarihli sözleşme imzalandığı, söz konusu ortaklık tarafından yapılmakta olan işin 01.08.2013 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle, 30.07.2013 tarihli sözleşme ile kurulan ... (%51)-...(%49) Adi Ortaklığına devredildiği, devir işleminin ... Müdürlüğünce onaylandığı, anlaşılmıştır.

Buna göre, ortakları hisse devri yapmaksızın veya ortaklıktan ayrılmaksızın söz konusu işin ... Adi Ortaklığı tarafından, yeni kurulan bir adi ortaklığa devredilmesi nedeniyle, devir tarihi itibariyle (01.08.2013) eski ortaklık açısından işin bittiği, yeni ortaklık açısından ise işe başlandığı kabul edilecektir.

Bu nedenle, ... Adi Ortaklığı tarafından söz konusu işin devredildiği 01.08.2013 tarihinin iş bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu tarih itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 42 ve 44 üncü maddelerine göre kar/zarar tespit edilerek, ortaklar tarafından ortaklık hisseleri oranında 2013 yılı kazancı sayılarak 1-25 Nisan 2014 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu işe ait ortaklık adına devir tarihine kadar istihkaklardan yapılan kesintilerin de ortaklık hisseleri oranında ilgili yıl beyannamesinde mahsup edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.