Özelge: 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca çalışan personele yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi hk.

 

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.17.10.00-DMG-2010-8

17/06/2011

Konu

:

Damga Vergisi Kesintisi

 

 

         İlgide kayıtlı talep formunun incelenmesimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin c bendi uyarınca ... geçici sözleşmeli personel olarak çalıştığınızı, her yıl çalıştığınız kurumla belirli süreli iş sözleşmesi mahiyetinde hizmet sözleşmesi imzaladığınızı, bu sözleşme uyarınca Kurumunuz tarafından brüt yıllık matrah üzerinden nispi binde 8,25 oranında damga vergisi talep edildiği, ancak, 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesinde "Bu belgeler damga vergisi ve hertürlü harçtan muaftır" denildiği, sizinle aynı statüde çalışan kişilerle yaptığınız görüşmelerde, bu sözleşmelerden damga vergisi kesilmediğini öğrendiğinizi, ayrıca maaşınızdan da nispi binde 6,6 oranında damga vergisi kesildiği, her ne kadar nispi oranları farklı olsa da aynı matrah üzerinden iki defa damga vergisi alındığından bahisle mağduriyetinize sebep olan bu durum hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

             Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmidaireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun; "I-Akitlerle İlgili Kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 8,25 nispetinde, "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı 1/b fıkrasında, "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdir nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar"ın binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer yandan, sözkonusu dilekçenizde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışmakta olduğunuzu belirttiğiniz halde, atıfta bulunduğunuz 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yapılmış olup,  bu maddede bir tarafın  işçi bir tarafın işveren olması şartı ile imzalanan sözleşmeler için geçerli olacağına dair açıklamalar yapılmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde ise, "Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuzda belirtilen hizmet sözleşmeleri ile ücret ödemelerine ilişkin kağıtlar Damga Vergisi Kanununa tabi iki ayrı kağıt olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında kurumunuzla imzalamış olduğunuz hizmet sözleşmesinin, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde; tarafınıza yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların ise, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrası gereğince binde 6,6 oranında damga  vergisine tabi tutulması kanun hükmü gereğidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.