Özelge: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'ncü maddesinin (C) bendi kapsamında geçici personele ödenen fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[61-2012/868]-350

07/03/2013

Konu

:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'ncü maddesinin (C) bendi kapsamında geçici personele ödenen fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde alınan 25/07/2012 tarihli ve 2012/273 sayılı yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılan  geçici personele ödenecek olan fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde hangi ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği sayılmış olup, fazla çalışma ücretlerine yönelik herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

            Bilindiği üzere, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin düzenleme yapılmış olup, söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 15 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca  31/12/2012 tarihine kadar uygulanmasına devam edilecek olan 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde;

            "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz."  hükmü yer almaktadır.

              Ayrıca, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 13 üncü maddesinde;

               "Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;

               "1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışma karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmüne yer almaktadır.

            Öte yandan, fazla çalışma ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesi uyarınca, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca çalışan personele ise 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden ödenmekte olup, bu ödemeler birbirinden bağımsızdır.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca istihdam edilen geçici personele 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı uyarınca ödenen fazla mesai ücretlerinin vergiden istisna olduğuna dair herhangi bir hükmün bulunmamasından dolayı, anılan ödemlerin genel hükümler çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

       ��     Bilgilerini arz ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.