Özelge: %60 oranında İşitme kaybı ve Konuşma bozukluğu olan özürlünün araç alışının bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde ÖTV den muaf olması hk.

 

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü-VAN

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.65.10.00-ÖTV-3

17/09/2010

Konu

:

%60 oranında İşitme kaybı ve Konuşma bozukluğu olan özürlünün araç alışının ÖTV den muaf olup olmadığı

 

 

          İlgide kayıtlı dilekçenizde, işitme kaybı ve konuşma bozukluğundan % 60 oranında özürlü olduğunuzdan bahisle, araç alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

         Konuyla ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

              1. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN :

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun "Diğer istisnalar" baslıklı 7/2 nci maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;

            a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

            Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 30/7/2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde, söz konusu araçların ilk iktisaplarında istisna uygulanabilmesi için, mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

            -Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

            - Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

            - Alıcının ‘H' sınıf sürücü belgesinin fotokopisinin,

            ekleneceği belirtilmiştir.

            Buna göre işitme ve konuşma bozukluğu özürü nedeniyle araçta hareket ettirici özel tertibat yapılması söz konusu olmadığından, sadece işitme ve konuşma bozukluğu olanların ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

            2. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN :

            197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde"Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde,

             " 1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

             Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmelerihalinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

            2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

             Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

            3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "

            açıklamaları yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, sakatlık derecesi % 90 dan daha az olan malul ve engelli adına kayıt ve tescil edilecek taşıtın, bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde, kayıt ve tescil tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi istisnasının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

Defterdar

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.