Özelge: 5811 sayılı Kanun kapsamında tarhiyat yapıldıktan sonra beyanda bulunan mükelleflerin mahsup uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-7-286

20/04/2010

Konu

:

5811 sayılı Kanun kapsamında  tarhiyat yapıldıktan sonra beyanda bulunan mükelleflerin mahsup uygulaması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, 29/12/2009 tarihinde 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında beyanda bulunduğunuz, Milli Emlak Denetmenleri Başkanlığı'nın 07/04/2009 tarihli ve 1/36 sayılı yazı ve ekindeki listeye ilişkin, ... Lisesi ile 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan sözleşmelere istinaden damga vergisi beyannameleri ile sorumlu sıfatıyla KDV beyannamelerini vermediğinizin anlaşılması üzerine, vergi dairesince ilgili yıllara ait Vergi/Ceza ihbarnamesi ile tarhiyat yapıldığı ve söz konusu tarhiyatların 11/12/2009 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmış olup yapılan tarhiyatlara ait matrah farklarından 5811 sayılı Kanun uyarınca beyan edilen tutarların mahsup edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşünü sormaktasınız.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 1/6/2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/09/2009 tarihine kadar  Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bildirim ve beyan süreleri, 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında da "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, % 18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır.'' hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanuna 5917 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 4'üncü maddede ise, bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19/6/2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanların, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3' ncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Buna göre, 19/6/2009 tarihinden önce incelemesi başlamış olan dönemler Kanun kapsamında olmayıp,  bu tarihten sonra incelemesine başlanılan dönemler ile ilgili olarak ise,  sürdürülen inceleme henüz tamamlanmadan ve vergi dairesince gerekli tarhiyatlar yapılmadan Kanun kapsamında beyanda bulunulması halinde, beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak adı geçen vergi dairesi müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde alınan yazı ve eklerinden; ... Lisesi ile 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapmış olduğunuz sözleşmelere istinaden; damga vergisi ve sorumlu sıfatı ile KDV beyannamelerini vermediğinizin anlaşılması üzerine sözleşmelerde belirtilen miktarlar üzerinden ilgili yıllarda şirketiniz adına 09/12/2009 tarihli vergi/ceza ihbarnameleri ile cezalı tarhiyatlar yapıldığı, 29/12/2009 tarihinde ise 5811 sayılı Kanun Kapsamında Türkiye' de Sahip Olunan Varlıklara ilişkin Vergi Beyannamesi ile beyanda bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketiniz hakkında bir vergi incelemesi yapılmaksızın vergi dairesinin tespiti üzerine Vergi Usul Kanunu' nun 30'ncu maddesine istinaden 09.12.2009 tarihinde re'sen tarhiyat  yapılması ve şirketinizce 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında 29/12/2009 tarihinde beyanda bulunulması nedeniyle,  anılan Kanun kapsamında beyan edilen tutarların sorumlu sıfatıyla verilmeyen KDV beyannamelerine ilişkin yapılan tarhiyattan mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, şirketiniz hakkında 19/06/2009 tarihinden sonra 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi incelemesine başlanılması halinde  5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunduğunuz tutarları, inceleme sonucu bulunacak matrah farklarından yasada öngörülen şartlar dahilinde mahsup etme hakkınız bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilebilecektir.

Ayrıca, damga vergisi 5811 sayılı Kanun kapsamında mahsup edilebilecek vergiler arasına girmediğinden, bu vergilere ilişkin tarhiyatların mahsup konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Damga vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar ise 1 Seri No.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğin 3.7. bölümünde yapılmıştır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.