Özelge: 5811 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk eden verginin bankanın hatası nedeniyle geç ödenmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK-2010-88

27/09/2010

Konu

:

5811 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk eden verginin bankanın hatası nedeniyle geç ödenmesi

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında 14/10/2009 tarihinde verilen beyanname ile 1.010.500.-TL varlık beyan ettiğiniz ve gerekli tarhiyatı yaptırdığınızı, vade tarihinde hesabınızın bulunduğu ... Bank A.Ş. ... şubesine saat 12.26'da faksla ödeme talimatı verdiğinizi, ancak, bankanın  saat 16.59'a kadar sistemdeki teknik nedenlerden dolayı parayı aktarma işlemlerini yapamadığını, bankadan sorulduğunda banka ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki veri aktarımının sağlanamaması nedeniyle ödemenin gerçekleştirilemediğini, tahakkuk eden verginin bir gün sonra gecikme zammı ile birlikte vergi dairesine ödediğinizi, ödemenin gecikmesinden dolayı yasanın ihlal edildiğini ve mağdur olduğunuzu, bu durumun mücbir sebep sayılıp bir sonraki gün ödenen paranın vadesinde ödendiğinin kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisimükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynaklarıarasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği hükme bağlanmış olup beyan süresi, 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Anılan maddenin  üçüncü fıkrasında, Kanun kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 5 oranında vergi tarh edileceği, bu verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği, aynı maddenin 5917 sayılı kanunla değişik beşinci fıkrasında da mahsup hükümlerinden faydalanılabilmesi için Kanun kapsamında beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 5917 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasında da "01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır..."  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mahsup hükümlerinden faydalanabilmeniz için 5811 sayılı Kanun kapsamında 14/10/2009 tarihinde beyan ettiğiniz 1.010.500.-TL üzerinden tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmiş olması gerekmektedir. İlgi dilekçenizde ise tahakkuk eden verginin banka şubesinin hatasından ve sistemden kaynaklandığı iddia edilmekte ve ödemenin bir gün sonra gecikme zammı ile birlikte yapıldığı belirtilmektedir.

Bu durumdaki mükelleflerin, süresinde banka şubelerine yaptıkları ödemelerde bankaların hata yapması ve hatanın bankalarca yapıldığının tespit edilmesi koşuluyla, ödemenin vadesinde yapıldığı kabul edilerek 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Bu durumda, 5811 sayılı Kanun kapsamında Ekim ayında beyan edilen  1.010.500.-TL üzerinden tahakkuk eden vergiyi ödemek amacıyla ... Bank A.Ş. ... Şubesine süresinde ödeme talimatı verdiğinizin ve söz konusu ödemenin Hazine hesabına geç aktarılmasının banka şubesinden kaynaklandığının kesin delillerle ispat edilmesi, ayrıca bu hususların banka şubesince de kabul edilmesi koşuluyla Kanun hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.