Özelge: 5811 sayılı kanun kapsamında, mahsup uygulamasından faydalanabilmek için beyanın tarhiyattan önce yapılması gerektiği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-388

28/04/2011

Konu

:

5811 sayılı kanun kapsamında, mahsup uygulamasından faydalanabilmek için beyanın tarhiyattan önce yapılması gerektiği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizin incelenmesinde, mükellefi olduğunuz ... Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 20.10.2009 tarihinde incelemeye alındığınızı ve Vergi Denetmeni ... tarafından tanzim edilen 16.11.2009 tarih ve ... sayılı vergi inceleme raporlarına istinaden Şirketiniz adına katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapıldığı ancak 15.12.2009 tarihinde 5811 sayılı Kanun kapsamında 350.000,00 TL tutarında matrah artırımında bulunduğunuzu ve söz konusu tahakkuk tutarlarını 25.12.2009 tarihinde ödediğinizi belirterek, bu beyanınıza konu varlık tutarının söz konusu tarhiyatlardan mahsup edilip edilemeyeceği hususundaki Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacakları ve bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunarak beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunacağı hükme bağlanmış olup  beyan süresi, 30.09.2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında da, "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir.

5811 sayılı Kanuna 5917 sayılı Kanunla eklenen Geçici 4 üncü maddesinde ise, bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19.6.2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemesine başlanmış olanların, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Buna göre, 2008 ve sonraki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile 19.6.2009 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. 19.06.2009 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanılan dönemler ile ilgili olarak ise sürdürülen inceleme henüz tamamlanmadan veya vergi dairesince gerekli tarhiyatlar yapılmadan Kanun kapsamında beyanda bulunulması halinde, beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Kanun Genel Tebliğinin "5.3. Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelere ilişkin tarhiyatlar ve mahsup" başlıklı bölümünde mahsup uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilerek, "Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarların bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde  ödenmesi koşuluyla, mahsup edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, bu Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlarını tanzim edeceklerdir. Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin olarak Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol edeceklerdir." denilmiştir.

Öte yandan, 1 seri no.lu Genel Tebliğin "5.5.3" bölümündeki açıklamalara göre de, haksız iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile özel usulsüzlük cezaları mahsup uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin tetkikinden, şirketiniz hakkında 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak incelemeye 20.10.2009 tarihinde başlanıldığı ve incelemeye ilişkin olarak vergi dairesince 02.12.2009 ve 04.12.2009 tarihlerinde düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri ile gerekli tarhiyatlar yapıldıktan sonra 15.12.2009 tarihinde 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından vergi dairesince gerekli tarhiyatlar yapıldıktan sonra anılan Kanun kapsamında beyanda bulunduğunuz anlaşıldığından, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin bu incelemelerde 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup edilerek tarhiyat yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.