Özelge: 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-ge indirimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

.4.35.16.01-176300-622

17/11/2011

Konu

:

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-ge indirimi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizin 09.04.2010 tarihinden beri bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan KOSGEB ... Üniversitesi ... bünyesinde faaliyet gösterdiği, KOSGEB'e sunmuş olduğunuz Ar-Ge projenizin kurul onayından geçtiği ve desteklenmeye değer bulunduğu, şirketinizin bu Ar-Ge projesi dışında, yeni üretim teknolojileri ve ürün geliştirme kapsamında Ar-Ge hizmetleri de verdiği belirtilerek, şirketinizin yurtiçi ve yurtdışı şirketlere vermiş olduğu ve Ar-Ge kapsamında değerlendirilen mühendislik hizmetlerinden elde ettiği gelirlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun "İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları" başlıklı 3 üncü maddesinde;

"(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar- Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10'uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, teknoloji merkezi işletmelerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen Ar- Ge ve yenilik projelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge indirimi ve diğer teşviklerin uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve DenetimYönetmeliğinde yer verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin, "Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)" başlıklı 19 uncu maddesinde;

"(1) İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak üzere, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknoloji merkezlerine başvuru yaparlar.

(2) İşletme başvuruları, 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

(3) İlgili mevzuat uyarınca desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşvik uygulamalarından, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince yararlanır.

(4) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz. Bu durum, teknoloji merkez kurullarınca 10 gün içinde işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne bildirilir."

hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Şirketinizin ... Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde kurulan KOSGEB  Teknoloji Geliştirme Merkezi (...)'de faaliyet gösterdiği ve bu merkezin Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almadığı anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeniz için gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, desteklenmeye değer bulunan projeniz dışındaki yeni üretim teknolojileri ve ürün geliştirme kapsamında verdiğiniz Ar-Ge hizmetleri ile  mühendislik hizmetlerine yönelik yapılan harcamaların Ar-Ge indirimine konu edilmesi ya da bu hizmetlerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.