Özelge: 5084 sayılı kanun kapsamındaki teşvikin yeni yatırımlarda ne zaman sone ereceği hk.

 

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.74.10.00-003-2

19/07/2011

Konu

:

5084 sayılı kanun kapsamındaki teşvikin yeni yatırımlarda ne zaman sone ereceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 07/06/2002 tarihinden itibaren ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve halen ... adresinde her türlü tekstil ürünleri imalatı, pazarlama, ithalat ve ihracat faaliyetine devam edildiği, şirketinizin ... İli Organize Sanayi Bölgesinde 07/06/2002 tarihinde işe başlamış ise de 12/04/2004 tarihli yapı ruhsatı alarak 7403 m² kapalı alana sahip fabrika binası inşa edildiği ve 12/04/2006 tarihinde de yapı kullanım izin belgesinin alındığı, halen işyerinde 356 adet işçi istihdam edildiği, 5084 sayılı Kanunun 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen 7 inci maddesinin (h) bendi uyarınca, şirketinizin 31/12/2012 tarihine kadar 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Gelir vergisi stopajı teşviki" başlıklı 3 üncü maddesinde;

" 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun " Çeşitli hükümler " başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek veteşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3yıl süreyle uygulanır. " hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak,  03/03/2010 tarih ve 5084-2/2010-1 sayılı 2 No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinin " 3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri " başlıklı bölümünde ise;

"5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleriarasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır."

açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

- Vergi dairesine işe başlama bildiriminin verilmesi ve fiilen işe başlanıldığının vergi dairesince yoklama fişi ile tespit edilmiş olması,

-  Faaliyet konusu işle ilgili olarak çalıştırılan işçiler için muhtasar beyanname verilmiş olması,

halinde yatırımın tamamlandığı kabul edilecektir.

Konuyla ilgili olarak, Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda; 12.04.2006 tarihinde sona eren fabrika inşaatının, mevcut fabrikanın tadilat,  modernizasyon ve kapasite büyütülmesi için yapıldığı, tekstil ürünleri imalat pazarlama, ithalat ve ihracat faaliyetinin mevcut fabrika binasında devam edilmekte olduğu ve mevcut işyeri sicil numarası dışında yeni bir sicil numarasının alınmadığı bildirilmiştir. 

Özelge talep formu ile ekinde yer alan rapor, ruhsat ve diğer belgelerin incelenmesinden ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmadan; ... İli Organize Sanayi Bölgesinde 12.4.2002 tarihinden itibaren faaliyette bulunduğunuz arsa üzerine 12.4.2006 tarihinde mevcut fabrika binasının kapasite artırımı inşaatının bittiği anlaşılmaktadır. Öteden beri yürütülen tekstil ürünleri imalatı, pazarlama, ithalat ve ihracat faaliyetinin inşaa edilen fabrikada devam edilmesi ve inşaa edilen fabrika binasının yeni bir fabrika olmayıp mevcut işyerinin modernizasyonu ve kapasitesinin büyütülmesi şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, öteden beri yürütülen işyerine ait sicil numarası dışında yeni işyeri sicil numarasının alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, söz konusu fabrika eski fabrikanın modernazisyonu olması ve yeni bir işyeri sicil numarası alınmaması nedeniyle, 5084 sayılı Kanun kapsamında yeni yatırım olarak değerlendirilemeyeceğinden, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma süresi en son 31/12/2009 tarihi olacaktır.    

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.