Özelge: 5084 Sayılı Kanun Kapsamında bulunan illerde 2006 ve 2007 yıllarında açılan şubelerde oluşturulan istihdam dolayısıyla 5 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopaj Teşviğinden yararlanılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-5084/7-12

12/05/2010

Konu

:

5084 Sayılı Kanun Kapsamında bulunan illerde 2006 ve 2007 yıllarında açılan şubelerde oluşturulan istihdam dolayısıyla 5 yıl süreyle Gelir Vergisi Stp. Teşviğinden yararlanıp yararlanamıyacağı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan illerde 2006 ve 2007 yıllarında yeni şubeler açtığınız belirtilerek, bu şubeleriniz ile ilgili olarak söz konusu Kanuna göre 5 yıl süreyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla 6.2.2004 tarihli ve25365 sayılı Resmi Gazete'de 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunda bazı Kanunlar ile değişiklik yapılmış olup, Maliye Bakanlığınca yayınlanan 1, 2, 3 ve 4 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğlerinde, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde;

" 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en  az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelirvergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, anılan Kanunun "Çeşitli hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak,  03/03/2010 tarih ve 5084-2/2010-1 sayılı 2 No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinin " 3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri " başlıklı bölümünde ise;

" 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği'nin " 7. Teşvikin Uygulanması"  başlıklı bölümde:

"......

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan mükellefler, ilgili döneme ilişkin verecekleri muhtasar beyannamelerinde, çalıştırdıkları tüm işçilere ait ücret matrahlarını beyan ederek bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacaktır.

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilmek için muhtasar beyanname ile birlikte bu Tebliğin ekinde yer alan bildirimin de verilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde teşvikin uygulanması ile ilgili işyerleri ve istihdam edilen işçilere ilişkin bilgiler ve terkin konusu olacak vergi tutarı yer almaktadır. Bu bildirim internet ortamından alınacak çıktılar veya tebliğ ekindeki bildirimin fotokopi yoluyla çoğaltılması suretiyle kullanılabilecektir.

......."

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5084 Sayılı Kanun uyar��nca teşvik kapsamında bulunan illerde 2006 ve 2007 yıllarında açılan yeni şubeleriniz bakımından söz konusu  Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğlerde belirtilen şartların taşınması halinde, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, gelir vergisi stopajı teşvikinden, ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname ekinde Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirimin verilmesi halinde yararlanılabileceğinden geçmiş dönemler için düzeltme yapılması mümkün değildir.

Diğer taraftan, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan  2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin  Tebliğ'de gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin her hangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.