Özelge: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-30-10

20/09/2010

Konu

:

Tescil Harcı İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ve ... Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kurulan şirketinizin ana sözleşme değişikliği ve genel kurul kararlarının ticaret siciline tescilinin harca tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Tescil" başlıklı 42'nci maddesinde "Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine müteallik yukarı ki fıkraların hükümleri bunlara da tatbik olunur. Kanunda aksine hüküm olmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilmiş olan kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Şu kadar ki, bu hususta şube sicil memurunun ayrı bir inceleme mecburiyeti yoktur."hükmüne yer verilmiştir.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28'inci maddesine istinaden hazırlanan ve yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğünün 38'inci maddesinin 1 inci bendinde; tescil edilmiş vakıalarda meydana gelecek her türlü değişikliklerin dahi tescil olunacağı açıklanmış bulunmaktadır.

Öte yandan, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeler Kanununun "Destek ve Muafiyetler" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci bendinde "Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeler Kanununun 9'uncu maddesine istinaden hazırlanan ve yürürlüğe konulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin "Muafiyetler ve Vergi İndirimlerinin Uygulanması" başlıklı 37'nci maddesinin (a) bendinde; Yönetici şirketin Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulabilmesi için; yönetici şirketin kuruluşunu gerçekleştirerek tüzel kişiliğinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekir şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Ticaret sicili harçları, 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifenin (c) Ticaret Sicil Harçları bölümünde yazılı harç miktarları üzerinden maktu olarak alınmaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun "Özel Kanunlardaki Hükümler" başlıklı 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ve ... Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kurulan şirketinizin, aynı kanunun 8/2 inci maddesine göre ana sözleşme değişikliği ve genel kurul kararlarının ticaret siciline tescili işleminin harçtan muaf tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Grup Müdürü V.

 

EKLER :

Ek-1-Özelge talep formu
2-İmza Sirküsü
3-Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.