Özelge: 3996 sayılı Kanun kapsamındaki işe ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile şirket arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi istisnası hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1495-672                                                                   26/08/2011

Konu : 3996 sayılı Kanun kapsamındaki işe ilişkin

            olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile

            şirket arasında düzenlenen sözleşmenin

            damga vergisi istisnası hk.

 

 

 

... YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

.../....

 

İlgi :   ... tarihli ve ... evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-îşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanım" uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü ile ... ve ... Ortak Girişimin ortakları tarafından kurulmuş olan şirketiniz arasında "... (... Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) otoyolu işinin finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda devir işlerinin" gerçekleştirilmesi işine yönelik olarak düzenlenen sözleşmenin, 3996 sayılı kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 (2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01/01/2010'dan sonra düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde; bu Kanunun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yer altı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsadığı; 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idarenin, projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle Yüksek Planlama Kuruluna müracaat ederek, bu kurulun izninden sonra sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabileceği; 12 nci maddesinde, 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemlerin, 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

3996 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 41 inci maddesinde, Kanuna göre yap-işlet-devret modeline göre gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, idare ve görevli şirketçe ilgili Kanun ve bu Karar kapsamında yapılan işlemlerin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu ifade edilerek aynı maddenin (b) fıkrasında, görevli şirket ile idare arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi ile bu sözleşme hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan diğer sözleşmeler ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan istisna edildiği belirtilmektedir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan Yüksek Planlama Kurulunun ... tarih ve .... sayılı yazısı ile, Kurulun ... tarih ve ... sayılı Kararı ile 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılması uygun görülen ... (... Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ile görevli şirket arasında yapılan ekli Uygulama Sözleşmesinin, 3996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile aynı Kanunun uygulama esas ve usulleri hakkındaki 94/5907 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca onaylanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 3996 sayılı Kanun kapsamında şirketiniz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalandığı anlaşılan "... (... Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) otoyolunun Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devrine ilişkin" sözleşmenin damga vergisine ve yapılan işlemin noter harcına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V. 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.