Özelge: 2711.19.00.00.11 GTİP no.lu LPG'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen 3606.10.00.00.00 GTİP no.lu çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 12. MADDE-884

14/04/2014

Konu

:

2711.19.00.00.11 GTİP no.lu LPG'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen 3606.10.00.00.00 GTİP no.lu çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; firmanızca 18 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden satın alınan L.P.G.'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılması suretiyle üretilen 3606.10.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "çakmak gazı"nın aerosol ürünleri arasında sayılıp sayılmayacağı ile bu malın üretiminde kullanılan L.P.G.'nin alımında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 1/1-a maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş,1/2 nci maddesinde Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı belirtilmiştir.

            Ayrıca Kanunun 3/a maddesinde malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği, 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan Kanunun 12/2-a maddesi ile Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

            Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 27/2/2010 tarih ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1'inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 6/3/2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği'nde üreticiler tarafından "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G.'nin yurtiçinden satın alınmasına veya ithal edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

            Söz konusu Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 1'inci bölümünde belirtildiği üzere; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.), ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı, aerosol ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Aerosol Kaplar Yönetmeliği"nde tanımlı kaplar içersinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünleri ifade etmektedir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı L.P.G.'nin tesliminde sıfır ÖTV uygulanabilmesi için bu malın aerosol üretiminde itici gaz olarak kullanılması gerekmektedir.

            Bu bağlamda, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda belirtildiği üzere firmanızca satın alınan L.P.G. ile white spirit ve izopropil alkol maddelerinin karıştırılmak suretiyle yeni bir mal imal edilmesi halinde, üretilen malın imalinde girdi olarak kullanılan L.P.G. için söz konusu Kararname uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınıza, üretilen ürünün aerosol ürün kapsamına girip girmediğinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, G.T.İ.P. numarasının 3606.10.00.00.00 olup olmadığının ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığından tespit ettirilmesi neticesinde karar verilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.