Özelge: 222 sayılı Kanun kapsamında yapılan iş için yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.21.15.01-dvk-2010/121-6

19/06/2010

Konu

:

Hakediş ödemelerine ilişkin damga vergisi kesintisi

 

 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, okulu bulunmayan ya da çeşitli nedenlerle okulu eğitim-öğretime kapalı olan yerleşim yerlerinde bulunan ilköğretim okulu öğrencilerinin taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılarak  taşıma merkezi olarak belirlenen okullara günü birlik götürülüp getirildiği, ayrıca öğrencilere öğle yemeği hizmeti verildiği belirtilerek, yüklenici firmaya söz konusu işlere ilişkin olarak yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ile kesilmesi gerektiği durumda, geçmişe dönük ödemelerden de  damga vergisinin aranılıp aranılmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel  bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;

(a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,

(b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler,

ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.

222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu muafiyet hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Başkanlığımızın 22/10/1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,  222 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir hizmet olduğu anlaşılan taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı olması dolayısıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınması işleriyle ilgili olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 inci maddesi kapsamında yer alan taşıma giderleri ve taşımalı ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.  

Ancak, söz konusu işlere ilişkin olarak yüklenici firmaya yapılacak hakediş ve avans ödemeleri nedeniyle  düzenlenen  kağıtların,  Damga  Vergisi  Kanununa  ekli  (1)  sayılı  tablonun IV/1-a bölümü uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, müteahhit firmaya Kasım/2009 döneminden itibaren yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ödemenin yapılması sırasında istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz  ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.