Özelge: 222 sayılı Kanun kapsamında ilköğretim okullarının yakacak ihtiyacının teminine ilişkin işlerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BOLU DEFTERDARLIĞI

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00-DVK/680/-2

10/05/2010

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, ... İl Özel İdaresi ile ilimiz merkez ve ilçe ilköğretim okullarına 1.232 ton kışlık yakacak kömür alımı ihalesi için sözleşme düzenlediğiniz belirtilerek, ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istendiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde,damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5766 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinde de, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın,genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;

(a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,

(b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masraflarıgibi her türlü giderler,

ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.

222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Başkanlığımızın 22.10.1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı,tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği ifade edilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6 ncı maddesinde ise, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin;  ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırı içinde yapmakla görevli ve yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ... ilköğretim okullarının kışlık kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla bir tarafı ilköğretim idaresi ya da 5302 sayılı Kanunla verilen görev nedeniyle temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla düzenlenen ihale kararları ve sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.