Özelge: 22/08/2009 - 30/11/2009 tarihleri arasında satın alınan 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtının KDV ve ÖTV Kanunu karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 12. MADDE-2611

17/08/2012

Konu

:

22/08/2009 - 30/11/2009 tarihleri arasında satın alınan 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtının KDV ve ÖTV Kanunu karşısındaki durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçelerinizde, firmanızca 4/9/2009 tarih ve 62534 no.lu fatura ile 80.000 USD bedelle iktisap edilen deniz taşıtıyla ilgili (fiber tekne + motor) 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükmünden yararlanılıp yararlanılamayacağı sorulmaktadır.

            1- Katma Değer Vergisi Uygulaması:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabiidir.

            Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde ise, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile, ithalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile meydana geleceği belirtilmektedir.

            Öte yandan, 22/8/2009 tarihinde yayımlanan 19/8/2009 tarih ve 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde, 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, firmanızca iktisap edilen 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtıyla ilgili vergiyi doğuran olay, faturanın düzenlendiği 4/9/2009 tarihinde meydana geldiğinden, ... isimli deniz taşıtının 22/8/2009 - 30/11/2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleşen iktisabı % 1 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

            2- Özel Tüketim Vergisi Uygulaması:

            4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1/1 inci maddesinin (b) ve (c) bendlerinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ve bu listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde ilk iktisap; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenlerde dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade eder, denilmektedir.

            Yine aynı Kanunun;

            - 3 üncü maddesinde, vergiyi doğuran olayın; mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı, malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallelerinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, ithalatta 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile meydana geleceği,

            - 12 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, Bakanlar Kurulunun, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına kadar çıkarmaya, gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye yetkili olduğu,

            - 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında da (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesinin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verileceği ve verginin aynı günde ödeneceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 22/8/2009 tarihinde yayımlanan 19/8/2009 tarih ve 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde, 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Kayıt ve Tescile Tabi Olan Araçlar" başlıklı (1.2.1.) bölümünde de, ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde geçen "Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar" ifadesinin, deniz taşıtları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca tescil edilmesi zorunlu araçları kapsadığı belirtilmiştir.

            Bu çerçevede, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisabında vergi doğmakta olup, ayrıca bir tespit olmadığı sürece faturanın düzenlenmesi ile ilk iktisap gerçekleşmektedir. Bu durumda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ilk iktisap (fatura düzenleme) tarihinde geçerli oran üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmektedir. 

            Dolayısıyla, firmanızca iktisap edilen  ... isimli, 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtıyla ilgili vergiyi doğuran olay, faturanın düzenlendiği 4/9/2009 tarihinde meydana geldiğinden, söz konusu deniz taşıtının ilk iktisabı % 0 oranında ÖTV'ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.