Özelge: 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Kapsamında İndirimli Teminattan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-2612

17/08/2012

Konu

:

21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Kapsamında İndirimli Teminattan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; firmanızın 09/2010 döneminden itibaren tiner imalatı işi ile iştigal ettiği, 2010 yılına ait üretim tasdik raporunun bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz edildiği ifade edilerek, tiner imalatında kullandığınız ÖTV'ye tabi hammadde ithalatlarında 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan indirimli teminat uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmaktadır.

            22/12/2002 tarih ve 24971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde, imal edilen ürünün tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 11 inci bölümüne 3 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen (5, 12, 14 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik) düzenlemelerle açıklanmıştır.

            1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11./b) bölümüne 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen düzenlemeler çerçevesinde ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, bu Kararname kapsamında teslim edilecek mallar için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malların normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 12 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat alınması uygun görülerek, söz konusu Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyanname ile birlikte satıcının bağlı olduğu vergi dairesine teminat verileceği belirtilmiştir. Ayrıca son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında söz konusu uygulama kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının "% 5" i kadar teminat verilmek suretiyle bu uygulama uyarınca mal teslimi yapılabileceği ifade edilmiştir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat verilmek suretiyle Kararname uygulamasından yararlanılabileceklerdir.

            Bu bölümde yer alan "son iki takvim yılı" ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiş vergi inceleme veya YMM üretim tasdik raporu kastedilmektedir. Bu kapsamda indirimli teminattan yararlanacak imalatçılara, bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından bu tebliğ ekinde (EK:23) olarak yer alan "2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında Yapılan Mal Teslimlerinde % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" verilecektir.

            1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (11./d)  bölümünde ise bahse konu uygulama kapsamındaki kullanımları tevsik eden usulüne uygun düzenlenen YMM raporunun ibrazı, üretimde kullanılan ve üretilen malın tesliminde ödenmesi gereken vergi varsa bu verginin ödenmesi üzerine Kararname kapsamında alınan teminatın çözüleceği açıklamasına yer verilmiştir.

            Diğer yandan, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik "(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat" başlıklı (16.3.) bölümünde, ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür. İthalatçılar, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi kapsamında kullanmak üzere ithalinde bu Tebliğin (11./b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:23) Bilgi Formunda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, % 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, indirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden ÖTV mükelleflerinin teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat verilmek suretiyle bahse konu uygulama uyarınca işlem yapılabilecek; ithalatta ise ithalatçı-imalatçıların indirimli teminat karşılığında uygulama kapsamındaki mal ithalatlarına izin verilecektir.

            Bu bağlamda, söz konusu Kararname uygulamasında indirimli teminattan yararlanabilmeniz için, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanıldığınının usulüne uygun düzenlenerek son iki takvim yılından herhangi birisinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmiş olan YMM üretim raporuyla tevsik edilmiş ve bu uygulama kapsamında ödenmesi gereken ÖTV varsa bu verginin de ödenmiş olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.