Özelge: 2012/3792 sayılı BKK'nın 1 inci maddesi kapsamında iade uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

46480499-135[2013-135]-59

05/07/2013

Konu

:

2012/3792 sayılı BKK'nın 1 inci maddesi kapsamında iade uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin .............tarih ve .................no'lu sanayi sicil belgesine sahip bulunduğu, ürettiğiniz ürünlerden olan ham ayçiçek yağı imalatında kullanılan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.11.25.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ÖTV ödenerek satın alındığı belirtilerek, üretimde kullanmış olduğunuz söz konusu mal dolayısıyla yüklenilen ÖTV'nin mahsuben veya nakden iade edilip edilemeyeceği hususu ile iade edilemeyen kısmın gider ve maliyet unsuru olarak yasal defterlere kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olduğu, (2) numaralı fıkrasında ise Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan mallar olduğu hükme bağlanmıştır.

            ÖTV Kanununun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim hükmünde olduğu belirtilmiştir. Kanunun 3 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmekte olup, bu malların ithali sırasında ÖTV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir.

            Diğer taraftan ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığının vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tabi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminat türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

            9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11/10/2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

            Tebliğin (1.) bölümdeki açıklamalara göre, imalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanmaları halinde iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için daha önce ödenen vergi tutarları ile söz konusu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark tutardır.

            Buna göre, şirketiniz tarafından söz konusu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan usul ve esasların yerine getirilmesi koşuluyla, ham ayçiçek yağı imalinde kullanılanılmak üzere yurt içinden satın aldığınız ÖTV'ye tabi mal için yüklenmiş olduğunuz ÖTV tutarı ile söz konusu mal için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan listede gösterilen orana göre hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark tutarın mahsuben veya nakden iadesi söz konusu olabilecektir. İadeye konu tutar dışında kalan kısmın ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.