Özelge: 2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa 2010 yılında yapılacak maaş ödemelerinde gelir vergisi dilimi ve damga vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükelelf Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-482-32

21/10/2010

Konu

:

Mükellef Talebi-2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa 2010 yılında yapılacak maaş ödemelerinde gelir vergisi dilimi ve damga vergisi hk

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, 2008//Kasım ayında açığa alınan, 2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında da mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa, ilgili yıllara ilişkin olarak 2010 yılında yapılacak maaş ödemelerinde uygulanacak gelir vergisi dilimi  ve damga vergisi oranı hususunda görüş isteminde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin Tarifi" başlıklı 61 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ücretin tanımı, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak yapılmış, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun, 94 üncü maddesinde, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişiler ve kurumlar belirlenerek vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratlar bentler halinde sıralanmış, 1 inci fıkrasının 1 inci bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 nci  maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 ncü maddelerine göre istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben ödemeyi yapanlar veya menfaati sağlayanlar tarafından tevkifat yapılacağı, 96 ncı maddesinde, Vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği,  98 inci maddesinde de, 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ileelektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği belirtilmiştir.

 Aynı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun "IV. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar" başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasının (b) bendinde, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 6,6 oranında damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

Bu hükümlere göre, 2008//Kasım ayında açığa alınan, 2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında da mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa yapılacak olan maaş ödemeleri geçmişe yönelik olarak yapılsa dahi tahakkuk ve ödemesi 2010 yılında yapılacağından 2010 yılı ücreti olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde 2010 yılı  için belirlenen gelir dilimleri üzerinden gelir vergisi tevkifatına, maaş ödemesine ilişkin düzenlenen kağıtların ise 2010 yılında düzenlenmesi nedeniyle binde 6,6 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.