Özelge: 2005 yılında resmi başvuruları yapılarak harcamaların 2006 ve müteakip yıllarda yapılması durumunda yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

62030549-120[Geç.69-2012/252]-3155

06/12/2012

Konu

:

2005 yılında resmi başvuruları yapılarak harcamaların 2006 ve müteakip yıllarda yapılması durumunda yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, ../../2005 tarihinde ... ada ... pafta adresinde kayıtlı bulunan özel lise bina alanını satın almak amacıyla ... Büyükşehir Belediyesinin %99,74 oranında ortağı olduğu ... San ve Tic.A.Ş. (...) ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladığınız, söz konusu sözleşme uyarınca bu alanın ve inşa edilecek okul binasının başka amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı, yatırımın resmi ve idari başvurularının 2005 yılında yapıldığı, 2.200.000,00 TL'si aynı yıldaki özel lise alanı alımına ait olmak üzere 2005 yılından 2008 yılına kadar geçen süre içerisinde toplam 22.000.000,00 TL'lik yatırım harcaması yaptığınız ve 2006-2007 döneminde ruhsat alınarak eğitim ve öğretime başlanıldığı belirtilerek her ne kadar toplam yatırım göz önüne alındığında harcamalar ağırlıklı olarak 2006 ve sonraki yıllarda yapılmış olsa da söz konusu yatırıma ilişkin idari işlemlerin ve resmi başvuruların 2005 yılı içerisinde yapılması ve bu alanın başka amaçla kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle yatırıma 2005 yılında başlandığının kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu  maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde; "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

            ...

            b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

             nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil) çerçevesinde kazançlardan indirebilirler.

            ... "

            hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan Kanunun mülga 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca arazi ve arsalarla ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, yatırım indirimi istisnası uygulamasına yönelik 276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5. Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu" başlıklı bölümünde ise

            "Yatırım indirimi istisnasından, kazancın elverişli olduğu yılda yararlanılabilmekte, ilgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indirimi istisnasından yararlanılmaması halinde, mükelleflerce yararlanılmayan bu indirim tutarlarının daha sonraki yıllara ait kazançlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

             Bu nedenle, mükelleflerin önceki yıllarda (2006, 2007 ve 2008) kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği diğer yıllarda indirim konusu yapabilmeleri mümkün değildir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirimi fiilen mümkün olmayan kısmın ise müteakip dönemlerde indirilebileceği tabiidir.

            Ancak, 2009 hesap dönemine ilişkin olarak kazanç beyan etmekle birlikte önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarından yararlanamayan mükelleflerin, bu kazanç tutarlarına isabet eden yatırım indirimi tutarlarını, endekslenmiş değerleri ile birlikte daha sonraki dönemlerin kazançlarından indirebilmeleri mümkün bulunmaktadır."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden söz konusu alanın ve bu alanda inşa edilecek okul binasının başka amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 10 takvim günü içinde yapılacak müracaata istinaden 7 takvim günü içinde yer tesliminin yapılacağı, 2006/2007 öğrenim dönemi başlamadan bitirilip hizmete açılacağı, şirketinizin okul inşaatını taahhüt ettiği süre içinde bitirmesi ve iskan/işletme ruhsatlarının alınması şartıyla söz konusu alanının şirketinize satıldığı anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ... ada ... pafta adresinde kayıtlı bulunan alanın okul binası inşa edilmek ve faaliyete geçirilmek üzere ../../2005 tarihinde ... ile şirketiniz arasında yapılan sözleşmeyle satın alındığı, söz konusu alanın ve inşa edilecek binanın başka amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı, okul binasının inşasına ilişkin yer tesliminin sözleşme tarihinden itibaren 10 günde yapılacağı, zemin etüd raporunun 2005 yılında çıkarıldığı, okul binasının 2006/2007 öğrenim yılında faaliyete geçecek şekilde tamamlanacağı ile resmi ve idari başvuruların 2005 yılında yapıldığı hususları dikkate alındığında okul yatırımınızın 2005 yılında başladığının kabul edilmesi gerekmekte olup söz konusu yatırıma ilişkin olarak 1/1/2006 tarihinden sonra yapılan ve bu yatırımla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan istisna tutarlarının harcamanın yapıldığı yılda, bu yılda kazancın yetersiz olması halinde ise endekslenmek suretiyle müteakip yıllarda (2009 yılı hariç olmak üzere) kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

            Ancak, şirketinizin ilgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indirimi istisnasından yararlanılmamış olması durumunda yararlanılmayan kazanç tutarına isabet eden yatırım indirimi istisnası tutarlarının müteakip yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

            Öte yandan, arsa ve araziler için Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnası hesaplanmayacağından, arsa alımına  ilişkin yapılan harcamaların yatırım indirimi istisnasına konu edilemeyeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.