Özelge: 1992 model minibüsün (5+1) panelvan tipi araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranıp aranmayacağı hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-4

20/05/2014

Konu

:

1992 model minibüsün (5+1) panelvan tipi araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranıp aranmayacağı

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... plakalı 1992 model minibüsünüzü (5+1 ) panelvana (kapalı kasa kamyonet) dönüştürmek istediğinizden bahisle, bu işlem dolayısıyla ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Defterdarlığımızın görüşüne başvurulduğu anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmış olup, Kanunun (2/1-b) maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun  (2/1-d) maddesinde motorlu araç ticareti yapanlar; kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu; (4/1-b) maddesinde de, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için ÖTV'nin mükellefinin motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (15/2-b) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı" başlıklı (15.3.2) bölümünde yapılan açıklamalara göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan ve Kanunun yürülüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden sonra ilk iktisabı yapılan araçların;

            -1/8/2003 tarihinden itibaren 87.03,

            -3/8/2004 tarihinden itibaren 87.04 ("Diğerleri" hariç),

            -31/12/2004 tarihinden itibaren 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),

            tarife pozisyonunda yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi ve kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce, bu işlemin yapılacağı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi dairesine (2A) numaralı ÖTV beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ancak ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen araçlara dönüştürülen araçlar için, Kanunun (15/2-b) maddesi hükmüne göre ÖTV tarhiyatı yapılmayacaktır.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda 1992 model olduğu ifade edilen kayıt ve tescilli minibüsün 1/8/2002 tarihinden sonra ilk iktisabının yapılmış olması ve ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra (5+1) koltuklu panelvana dönüştürülmesi halinde, ÖTV Kanununun (15/2-b) maddesi uyarınca ek ÖTV tarhiyatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.