Özelge: 11/04/2008 tarihinde temizlik faaliyeti nedeniyle açılan işyeri ile ilgili olarak 5084 sayıl kanunda yer alan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden yararlanılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-11-2010-14

11/05/2010

Konu

:

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11/04/2008 tarihinde ... adresinde temizlik hizmeti faaliyetine başladığınızı ve işyerinde 10 işçi çalıştırdığınızı belirterek, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız ile gelir vergisi stopajı teşvikinden en son hangi tarihe kadar yararlanılacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "Gelir vergisi stopajı teşviki"  başlıklı 3 üncü maddesinde;

"31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun "Çeşitli hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak,  03/03/2010 tarih ve 5084-2/2010-1 sayılı 2 No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinin " 3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri " başlıklı bölümünde ise;

" 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği'nin " 7. Teşvikin Uygulanması"  başlıklı bölümde:

"......

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan mükellefler, ilgili döneme ilişkin verecekleri muhtasar beyannamelerinde, çalıştırdıkları tüm işçilere ait ücret matrahlarını beyan ederek bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacaktır.

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilmek için muhtasar beyanname ile birlikte bu Tebliğin ekinde yer alan bildirimin de verilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde teşvikin uygulanması ile ilgili işyerleri ve istihdam edilen işçilere ilişkin bilgiler ve terkin konusu olacak vergi tutarı yer almaktadır. Bu bildirim internet ortamından alınacak çıktılar veya tebliğ ekindeki bildirimin fotokopi yoluyla çoğaltılması suretiyle kullanılabilecektir.

......."

açıklamasına, 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği'nin " 2. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler " başlıklı bölümünde de;

"........

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler ile ilgili olarak yaratılan istihdam artışları nedeniyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarınca 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre veya uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden ihalesi yapılan inşaat işleri ( köprü, baraj, okul, kamu binası yapımı gibi ) ile ulaşım, temizlik, güvenlik işleri gibi hizmet işleri teşvikten yararlanamayacaktır.

......"

açıklamasına yer verilmiştir.       

Buna göre, 11/04/2008 tarihinde kurulan ve bu tarih itibariyle faaliyete başlayan şirketinizin yapmış olduğu temizlik işinin yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre veya uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden ihalesi yapılan hizmet işi kapsamında olmaması ve Kanunda belirtilen diğer şartları da sağlaması koşuluyla 4 yıl süreyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün olup, söz konusu teşvik süresi 11/04/2012 tarihinde sona erecektir. Ancak, gelir vergisi stopajı teşvikinden, ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname ekinde Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirimin verilmesi halinde yararlanılabileceğinden geçmiş dönemler için düzeltme yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.