Özelge: 100.000 TL'nin altında tevkif suretiyle kesilen verginin, nakden iadesinde aranacak belgeler hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-176

16/02/2012

Konu

:

İade talebi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2009 takvim yılında 100.000.-TL nin altında  tevkif suretiyle kesilen verginin iadesinin söz konusu olduğu belirtilerek, iade alacağının nakden talep edilmesi durumunda yeminli mali müşavir raporunu ne zaman ibraz etmeniz gerektiği ile nakden iadenin alınabilmesi için yeminli mali müşavir raporu ibrazı dışında başka bir yolun bulunup bulunmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergi Tevkifatının Mahsubu" başlıklı 121 inci maddesinde, beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı hüküm altına alınmıştır.

             Ayrıca söz konusu maddede, 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler uyarınca, iadesi gereken vergiler ile ilgili olarak, iadeyi mahsuben veya nakden yaptırma, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlama ve iade için aranılacak belgeleri belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilecektir.

             Konu ile ilgili olarak 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde;

            "... ...

            1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi

             ... ...

            1.3.2. Nakden İade

            Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. .... ....

            Nakden yapılacak iade taleplerinin 10 milyar lirayı aşması halinde, 10 milyar lirayı aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. ... ...

            İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılanlardan bir veya bir kaçı gösterilebilir. Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

            Nakden iade talebinin 100 milyar liraya kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir.

            ... ..." açıklamaları yer almaktadır.

             Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 18 Sıra no.lu Genel Tebliğinde gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek (tam tasdik) isteyen mükelleflerin her yıl vergilendirme döneminin ilk ayı içerisinde yeminli mali müşavirlerle yıllık sözleşme düzenlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edildikten sonra nakden iadesi söz konusu olan ve 100.000.-TL yi aşmayan iadenizin vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tam tasdik raporu uyarınca gerçekleştirilmesi, yeminli mali müşavir tam tasdik raporu uyarınca gerçekleştirilecek iade için söz konusu tam tasdik sözleşmesinin de süresinde (vergilendirme döneminin ilk ayı içerisinde) düzenlenmiş olması gerekmektedir.

             Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılanlardan bir veya bir kaçının teminat olarak gösterilmesi halinde iade talebiniz inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilebilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.