Özelge: % 100 özürlü mükellefte MTV istisnası uygulamasının ne şekilde yapılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

��ZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-716                                                                                 27/07/2012

Konu : % 100 özürlü mükellefte MTV istisnası

uygulamasının ne şekilde yapılacağı hk.

 

 

Sayın ......

............

 

İlgi : 04.01.2011 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden,

- ... plaka numaralı, 2008 model, Honda marka taşıtın, 7/1/2008 tarihinden itibaren İzmir Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce adınıza kayıt ve tescil edildiği,

- Söz konusu taşıt nedeniyle 7/1/2008 tarihi itibarıyla adınıza devam eden motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinden dolayı 2008/1-2, 2009/1-2, 2010/1-2, 2011/1 dönemleri için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettiği ve tahakkuk eden tutarları 10/1/2008, 30/7/2008, 2/2/2009, 30/7/2009, 29/1/2010, 29/7/2010, 31/1/2011 tarihlerinde ödediğiniz,

- 13/3/2009 tarihli müracaatınız üzerine ... Üniversitesi Hastanesince 9/6/2009 tarihinde kalp yetmezliğinden vücut fonksiyon kaybı oranınızın % 100 olduğunu belirten özürlü sağlık kurulu raporu düzenlendiği,

- Söz konusu rapora istinaden bahsi geçen taşıt için motorlu taşıtlar vergisi istinasından yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar

Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İstisnalar" başlıklı bölümünde,

" 1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda

İstisna Uygulaması Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

(...)

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. " açıklamaları yer almaktadır.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan 10/4/2012 tarih ve B.170.ÖYH.0100000.325.03-701-3513 sayılı yazıda, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde, özürlü sağlık kurulu raporunun, özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belge olarak tanımlandığı, aynı Yönetmeliğin "Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi" başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, kişinin özür oranının, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan özür oranları cetvelinde bulunan özür oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlendiği, bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait özür oranlarının, fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirleneceği, bu itibarla ... Üniversitesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda özür durumunuz, kalp yetmezliği (Evre 4) tanısına göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %100 olarak belirtildiğinden, söz konusu rapor gereği özürlü olarak kabul edileceğiniz belirtilmektedir.

Buna göre, ... Üniversitesi Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu ile birlikte Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formuyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde, adınıza kayıt ve tescilli .... plaka numaralı taşıtın, özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                          

                                                                               Vergi Dairesi Başkanı a.

                                                                Grup Müdürü

 

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.