"Ölünceye Kadar Bakma" şerhinin kaldırılması işleminden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-140.04.01[2017/863]-

16.01.2018

Konu

:

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Tapu Harcı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, (Bakılacak) … ile (Bakacak olanlar) tarafınız ve eşiniz … arasında ... Noteri … tarafından … tarihinde düzenlenen ve … Yevmiye Numarası ile tasdiki yapılan "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi" hükümlerine istinaden edindiğiniz … ili, … ilçesi, … Mahallesi,… ada, …parselde kayıtlı mesken vasıflı gayrimenkulün üzerine konulmuş olan "Ölünceye Kadar Bakma" şerhinin kaldırılması işleminin tapu harcına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harcına tabi olduğu belirtilmiş, söz konusu tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 14 üncü maddesinde, tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden maktu harç aranılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, … tarihinde düzenlenen ve … Yevmiye Numarası ile tasdiki yapılan "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi" hükümlerine istinaden edindiğiniz … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … ada, … parselde kayıtlı mesken vasıflı gayrimenkulün üzerine konulmuş olan "Ölünceye Kadar Bakma" şerhinin kaldırılması işleminden, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 14 üncü maddesi gereğince harç alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.