İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen ve mirasçılar adına tescil edilen aracın mirasçılardan birine devredilmesi halinde ÖTV uygulaması hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-135[ÖTV.2017.191] - 162071

19.09.2018

Konu

:

İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen ve mirasçılar adına tescil edilen aracın mirasçılardan birine devredilmesi halinde ÖTV uygulaması

 

 

İlgi

:

a) 29.05.2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 02.06.2017 tarih ve 72787 tarihli özelgemiz.

c) 15.06.2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile eşiniz ………. tarafından ÖTV'den istisna olarak ilk iktisabı yapılarak tescil edilen ……… plakalı aracın adı geçenin 18.12.2016 tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği, terekede 42.500,00 TL değerindeki söz konusu araç dışında toplam 136.446,98 TL değerinde mal varlığı bulunduğu, diğer mirasçılardan ……….. ve …………'nın ……… Noterliği nezdinde düzenlenen 29.05.2017 tarihli feragatname ile araç üzerindeki miras haklarından lehinize vazgeçtiği belirtilerek, bahse konu feragat işleminine istinaden aracın tek başına adınıza tescili aşamasında ÖTV aranıp aranmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı özelgemiz ile eşinizin vefatı nedeniyle söz konusu taşıt ile birlikte mirasçılara intikal eden ve Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olan gayrimenkullerin değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması nedeniyle, bunların varlığına ilişkin belgelerin ibrazına bağlı olarak, diğer mirasçıların taşıt üzerindeki mülkiyet haklarından (miras paylarından) lehinize feragat etmeleri üzerine taşıtın adınıza tescil edilmesi aşamasında, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV ödeme yükümlülüğünüzün bulunmayacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuz ile, eşinizin vefatı dolayısıyla veraset yoluyla intikal eden ……….. plakalı aracın, Başkanlığımızın 14.03.2017 tarihli ve 24955 sayılı yazısına istinaden mirasçılar adına müştereken tescilinin yapıldığı belirtilerek, mirasçılar adına müştereken tescili yapılan söz konusu aracın diğer mirasçıların feragatine bağlı olarak adınıza tescilinde ÖTV doğup doğmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, bu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalar, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G/2) bölümünde yapılmıştır.

Buna göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla mirasçının bulunması halinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmamaktadır.

Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin diğer mirasçılar tarafından tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemekte olup, bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde ÖTV aranmaktadır.

Diğer taraftan, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan taşıtın, lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmekte ve bu durumda ÖTV aranmamaktadır. Bunun için, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca, istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak devredilmesi halinde de, devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemektedir.

Başkanlığımız kayıtlarının tetkiki ve GIBINTRANET sisteminden yapılan sorgulamadan; ………..'in mirasçılarından ………. tarafından verilen 10.03.2017 tarihli özelge talep formunda; ÖTV istisnası uygulanarak ……… tarafından ilk iktisabı yapılan ……….. plakalı aracın adı geçen şahsın vefatı üzerine mirasçılar adına müştereken kayıt ve tescilinin yapılacağı belirtilerek söz konusu tescil işleminde ÖTV aranıp aranmayacağı konusunda görüş istenildiği, Başkanlığımızca da ÖTV istisnası uygulanarak ilk iktisabı yapılan aracın, mirasçılar adına müştereken kayıt ve tescilinde ÖTV aranılmaması gerektiği yönünde görüş bildirildiği ve söz konusu Başkanlığımız görüşüne istinaden 25.03.2017 tarihinde mirasçılar adına kayıt ve tescilinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, eşiniz …………'den miras olarak kalan aracın kayıt ve tescilinin müştereken yapılmış olması nedeniyle, kayıt ve tescilden sonra diğer mirasçıların araç üzerindeki mülkiyet haklarından feragat ederek paylarını devretmesinin "veraset yoluyla intikal" kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, aracın tarafınıza intikalinde kendi miras payınıza tekabül eden kısım hariç olmak üzere, Kanunun (15/2-a) maddesi gereğince, ilk iktisaptaki matrah esas alınarak kayıt ve tescil tarihindeki oran üzerinden hesaplanacak ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.