İhtiyaç Sahibine Yapılan İnşaat Malzemesi Yardımının Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13334133-GVK-01-5

16/02/2016

Konu

:

İhtiyaç Sahibine Yapılan İnşaat Malzemesi Yardımının   Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

 

     

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu, evi yanan bir vatandaşın valilik onayı ile yardım topladığını, bu vatandaşa evini tekrar yapabilmesi için tarafınızca 10.000 TL tutarında inşaat malzemesi alınarak  teslim etmek istediğiniz belirtilerek, yapmış olduğunuz bağışın yıllık gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecek giderler açıklanmış olup, 10 uncu bendine göre Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre Valilik tarafından verilen izinle yardım toplayan vatandaşa yapacağınız bağışın, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.