Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit Beyannamelerde Damga Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 66813766-155[1-2015/47]-189053                                                                                                                       28.12.2017

Konu : Gümrük İdarelerine Verilen

            Geçici Tescil Numaralı Transit

            Beyannamelerde Damga Vergisi

 

 

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formu ile şirketinizin gümrük müşavirliği faaliyeti ile iştigal ettiği ve faaliyeti gereği gümrük idarelerinde transit beyanname düzenlediği, herhangi bir transit işlemi yapılırken transit eşyaya ait bilgilerin gümrük idaresince oluşturulan NCTS sistemine girildiği ve bu bilgilerin sistem tarafından kayıt edilerek (LRN/LR) ile başlayan geçici bir tescil numarasının verildiği, söz konusu eşyanın gümrüğe sunulması durumunda da (MRN/TR) ile başlayan tescil numarasının sistem tarafından verildiği, gümrük saymanlığı tarafından ise TR numarası ile başlayan beyanname üzerinden damga vergisinin tahsil edildiği, bazı durumlarda da sistem üzerinden (LRN/LR) geçici tescil numarasının oluşturulduğu, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu beyannamenin gümrük idaresine sunulmadığı, bu nedenle bu işlem için (MRN/TR) tescil numarasının oluşturulmadığı belirtilerek, söz konusu beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ile sistem üzerinden geçici tescil numarası oluşturulup gümrük idaresine sunulmayan beyannamelerden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmuş; ilgi (b)'de kayıtlı özelge ile "... NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan ancak tescil numarası almamış beyannameler ve (MRN) ile başlayan tescil numarası alan beyannameler iki ayrı transit beyanname olduğundan, söz konusu transit beyannamelerin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca ayrı ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir." şeklinde görüş verilmişti.

 

Konuyla ilgili olarak bu defa alınan ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, transit ticarete konu eşyayla ilgili olarak gümrük idaresinin sisteminden kaynaklanan nedenlerle iki adet gümrük beyannamesinin oluşturulmak zorunda kalındığı belirtilerek, ilgi (b)'de kayıtlı özelgemizin yeniden değerlendirilerek sistem üzerinden (LRN/LR) geçici tescil numarası ile oluşturulan fakat çeşitli sebeplerden dolayı gümrük idaresine sunulmayan (MRN/TR) tescil numarası oluşturulmayan durumlarda (LRN/LR) geçicitescil numaralı beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında, gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından tekrar görüş alınmış olup alınan cevabi yazıda, ”... geçici tescil numarası (LRN) almasına rağmen, (MRN) almaksızın gümrük idaresince geri çevrilen veya yükümlü tarafından iptali talep edilen beyanların gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idaresine verilen beyanname olarak kabul edilmesinin uygun olacağı düşünülmekle birlikte, (LRN) ve (MRN) numaralı beyannamelerin iki ayrı transit beyannamesi olmayıp aynı transit beyanın iki farklı numarayı haiz farklı aşamalarına karşılık geldiği” bildirilmiştir.

 

Buna göre,

 

-NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan transit beyannamelerin her halukarda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca maktu damga vergisine tabi tutulması,

 

-(LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan beyannamelerin devamı niteliğinde olduğu anlaşılan (MRN) ile başlayan tescil numarası alan transit beyannamelerin ise ayrıca damga vergisine tabi tutulmaması,

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.