Fabrikalarda oluşan atık malzemenin alım-satımının yapılması işinde home-ofis olarak kullanılanacak ikametgahın işyeri olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.


T.C. 

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-105[ÖZELGE.2019-4]-E.21083

09.07.2019

Konu

:

ATIK MALZEME ALIM- SATIM İŞLERİNDE HOME OFİS

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgi kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünde karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunmakta iken ara sıra ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda oluşan atık malzemenin alım-satım işini yapabilmek için, … Vergi Dairesine ek işe başlama dilekçesi ile başvurduğunuz; başvuru dilekçesinde home ofis şeklindeki müracaatınızın kabul edilmediği; mutlaka ofis/iş yeri veya depo açmanız gerektiği bildirildiği ancak yapacağınız işte, alıcının önceden belirlendiği ve fabrikaların stok sahalarından alınıp doğrudan müşteriye ulaştıracağınız için depo veya ofis açmayı gerektirecek bir durum olmadığını ve ikametgâhınızın bir kısmının ayrıca iş yeri (ev-ofis) olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin görüş talep etmektesiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde, "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." hükmüne yer verilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, işyerinin tanımı yapılırken, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin yapılması ve yürütülmesinde kullanılan yerlerin neler olabileceği nitelenmiş ve tanımda belirtilen yerlerle sınırlandırılmamış olmakla birlikte, mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya faaliyetin icra edildiği "yer" olma özelliğini taşıması şarttır.

Öte yandan, 23/9/2002 tarih ve 2002/3 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde, "... mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin iş yeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya faaliyetin icra edildiği "yer" olma özelliği taşıması şarttır.

Ancak, faaliyet konusu ayrı bir iş yeri açılmasını gerektirmeyecek nitelikte, örneğin danışmanlık, komisyonculuk vb. ise ikametgâh adresinin iş yeri olarak kabulü mümkündür..." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, iştigal konusu itibarıyla bir işyeri olmaksızın faaliyetini yürütebilmesi mümkün olabilen mükellefler için ikametgâh adreslerinin işyeri olarak kabulü suretiyle mükellefiyet kayıtlarının yapılması imkân dâhilindedir. Ancak, mükelleflerin yürüttükleri faaliyet türleri için mutlaka faaliyetin icra edileceği yerin şart olduğunun vergi dairelerince tespiti halinde, bunların mükellefiyet kayıtlarının işyeri adresi olmaksızın yapılmasına imkân bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ilave faaliyet olarak bildirimini yaptığınız faaliyetinize yönelik olarak da yukarıda belirtilen çerçevede işlem tesis edilmesi icap etmekte olup, vergi dairesince söz konusu faaliyetinizin icrası için ayrı bir işyerinin veya deponun şart olduğunun tespiti ve değerlendirilmesi halinde bu yönde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.