Damga Vergisi

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


 

 

Sayı : 92862618-010.01-3387                                                                                                                                                                        07/11/2019

Konu : Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Derneğinizin kamuya yararlı dernek olduğundan bahisle, Derneğiniz Gençlik Merkezi kapsamında çalıştırdığınız personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta pirim bildirgeleri nedeniyle damga vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında, genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Derneğinizin kamuya yararlı derneklerden olduğunun tevsiki halinde, Derneğiniz Gençlik Merkezinde çalıştırılan personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceğiniz aylık sigorta pirim bildirgeleri nedeniyle damga vergisinden muaf tutulmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.