Kurumlar Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri