6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli Ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Nagoya?Ya Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2037)