6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2411)