193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 Uncu Maddesi İle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 Uncu Maddesi Kapsamına Giren Ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina Ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi İle Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının Ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar